Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 57 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες – 225 εκατ. τα καθαρά έσοδα

 

kiprou_0

Στα 29 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων για την Τράπεζα Κύπρου που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της τράπεζας το πρώτο τρίμηνο, από ζημιές 337 εκατ. στο δ’ τρίμηνο του 2014 ενώ αυξήθηκε ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις και μειώθηκε η χρηματοδότηση από τον ELA κατά 1 δισ. μέχρι σήμερα

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €225 εκατ., παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το α’ τρίμηνο 2015 ανήλθε σε 3,94%, σε σύγκριση με 3,81% για το δ’ τρίμηνο 2014. Τα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €272 εκατ., σε σύγκριση με €281 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2014.

Τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €102 εκατ., μειωμένα κατά 11%, από €114 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2014, κυρίως λόγω των αυξημένων μη-επαναλαμβανόμενων άλλων λειτουργικών εξόδων στο δ’ τρίμηνο 2014. Ως εκ τούτου, ο δείκτης κόστος προς έσοδα βελτιώθηκε στο 38% για το α’ τρίμηνο 2015 από 41% για το δ’ τρίμηνο 2014.

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις , τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το α’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €170 εκατ., σε σύγκριση με €167 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2014.

Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) για το α’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €148 εκατ. , σε σύγκριση με τις αυξημένες προβλέψεις ύψους €248 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2014, λόγω της επισκόπησης των αποτελεσμάτων του Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού (AQR).

Τα κέρδη μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και τις καθαρές ζημιές από την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων) για το α’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €57 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές ύψους €107 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2014.

Οι ζημιές από ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση/μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για
το α’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €21 εκατ., από τις οποίες ζημιές ύψους €20 εκατ. σχετίζονται με τις δραστηριότητες στη Ρωσία (σε σύγκριση με καθαρές ζημιές ύψους €214 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2014, από τις οποίες ζημιές ύψους €246 εκατ. σχετίζονται με τις δραστηριότητες στη Ρωσία).

Τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το α’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €29 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές ύψους €337 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2014.

Κύρια Σημεία Ισολογισμού

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε σε 13,9% στις 31 Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) παρέμεινε σταθερός σε 13,4%.

Στις 31 Μαρτίου 2015, τα δάνεια και οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €24,1 δις και €13,6 δις αντίστοιχα, και ο δείκτης Δ/Κ βελτιώθηκε σε 138% από 141% στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί περαιτέρω κατά €500 εκατ. το α’ τρίμηνο 2015 σε €6,9 δις στις 31 Μαρτίου 2015. Μετά το τέλος του τριμήνου, η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε περαιτέρω κατά €500 εκατ. σε €6,4 δις. Η χρηματοδότηση από τον ELA έχει μειωθεί κατά €5,0 δις από το υψηλό των €11,4 δις τον Απρίλιο 2013.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε €12.789 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2015, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και αντιπροσωπεύουν το 53% του συνόλου των δανείων (δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε σε 42% , σε σύγκριση με 41% στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, John Patrick Hourican, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, μέσω της μείωσης της χρηματοδότησης από τον ELA κατά €500 εκατ. σε €6,9 δις, και στο σημερινό επίπεδο των €6,4 δις, και της σταθεροποίησης της καταθετικής μας βάσης, διατηρώντας ταυτόχρονα την κεφαλαιακή μας θέση. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 138%, εν μέρει λόγω των συνεχιζόμενων πελατειακών εισροών, αποδεικνύοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών μας. Επιπλέον, η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας από τις κύριες δραστηριότητες συνεχίστηκε, με τα κέρδη μετά τη φορολογία για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε €57 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές ύψους €107 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2014.

Η σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας και η συνολικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική της θέση αυξάνουν τις επιλογές χρηματοδότησής της και θα διευκολύνουν την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές, ειδικά μετά την πρόσφατη επιτυχή άντληση χρηματοδότησης από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω έκδοσης ομολόγου. Ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς και το επενδυτικό ενδιαφέρον, η Τράπεζα θα εξετάσει το ενδεχόμενο άντλησης χρηματοδότησης από τις χρηματαγορές και θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για τη μείωση της χρηματοδότησής της από τον ELA.

Η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων και τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Η Κυπριακή οικονομία παρουσιάζει περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης, παρά το σχετικά δυσμενές εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, με την οικονομία να σημειώνει θετικό ρυθμό ανάπτυξης για το τρίμηνο για πρώτη φορά μετά από δεκατέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Με στόχο τη στήριξη της ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας, η Τράπεζα εισήγαγε νέα προγράμματα δανεισμού και ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη στήριξη των εγχώριων επιχειρήσεων, δημιουργώντας προϋποθέσεις για τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Μέσω συγκεκριμένων, στοχευμένων και έγκαιρων ενεργειών, δημιουργούμε έναν πιο δυνατό οργανισμό, επικεντρωμένο στους στόχους του, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, η επίδοση της Τράπεζας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες στην Κύπρο και θα επωφεληθεί σημαντικά από την οικονομική ανάκαμψη.

SHARE