Τι ανακοίνωσαν σήμερα οι εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες

Συνολικά 29 εταιρίες εξέδωσαν σήμερα ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν το επενδυτικό κοινό.

 

– Σε αγορά 27.000 μετοχών της MIG, συνολικής αξίας 8.359,46 ευρώ, προέβη στις        2/11 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέας Βγενόπουλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

–   Σε αγορές 4.627 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΔΟΛ, συνολικής αξίας 6.431,53 ευρώ, προέβη το διάστημα 30/10-2/11/2012 ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της ΔΟΛ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

–  Σε διευκρινίσεις για το πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε διευθυντικά στελέχη για την αγορά μετοχών της προχώρησε η Χαλκόρ, στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου από τη γενική συνέλευση των μετόχων προγράμματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αναφέρει τα εξής:

1. Στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, τα στελέχη της Εταιρίας που είναι δικαιούχοι Οριστικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας, καλούνται από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2012 να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε ειδική προτυπωμένη φόρμα που τους χορηγεί η Εταιρία, την πρόθεση τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Οριστικά δικαιώματά τους.

2. Η προσφορά αυτή απευθύνεται σε 9 στελέχη της Εταιρίας (Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Γεν. Διευθυντές, Διευθυντικά στελέχη), στους οποίους χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης κατά το έτος 2002, και αφορά σε 1.225.000 νέες Κοινές Ανώνυμες μετοχές της Εταιρίας, εκ των οποίων 941.700 μετοχές αφορούν κατοχυρωμένα αλλά μη ασκηθέντα δικαιώματα των ετών 2006, 2007, 2008, 2009,  2010 & 2011, ονομαστικής αξίας 0,38 Ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2012, με τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 38.486.258,26 Ευρώ, διαιρούμενο σε 101.279.627 Κοινές Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 Ευρώ η καθεμία.

4. Με βάση το Πρόγραμμα η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών έχει ορισθεί σε 3,45 ευρώ ανά μετοχή.

5. Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους δικαιούχους της αξίας των ασκούμενων από αυτούς δικαιωμάτων προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις ως άνω δηλώσεις. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

6. Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.

–  Σύμβαση για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 10.000.000 ευρώ, με την τράπεζα Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία, υπέγραψε η Χαλκόρ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το δάνειο είναι 2ετούς διάρκειας και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 17/06/2010 αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως και της από 15/10/2012 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας και η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

–  Σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,22 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.220 ευρώ, προέβη την 1/11 η Autohellas.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χ.Α. Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, βάσει των αποφάσεων της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της (συνεδρίαση 24/04/2012), και της από 17 Μαΐου 2012 απόφασης του Δ.Σ..

–  Την απόφαση του για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτή είχε ληφθεί στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 28/9/12, επανέλαβε μεταξύ άλλων το διοικητικό συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών, κατά την συνεδρίαση της 30/10/12.

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επαναλαμβάνεται η ανακοίνωση όπως αυτή είχε εκδοθεί την 28/9/12.

–  Σε αγορά 9.929 κοινών ονομαστικών μετοχών της Μπήτρος, καθαρής αξίας 5.341,80 ευρώ, προέβη την 1/11 η Big Solar Φωτοβολταϊκά Συστήματα, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Ιωάννη Μπήτρο του Παναγιώτη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και Σταύρο Γατόπουλο του Νικολάου, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

–  Σε αγορά 1.000 μετοχών της εταιρείας Πέτρος Πετρόπουλος, συνολικής αξίας 1.409,2 ευρώ, προέβη στις 30/10 ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

– Tην Τετάρτη, 07/11/2012, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 30.993 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Νηρεύς, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 41.530,62 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ έγινε λόγω μετατροπής 3.350 ομολογιών σε 30.993 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) της εταιρείας, έκδοσης 12.07.2007, ονομαστικής αξίας 12,49 Ευρώ, με τιμή μετατροπής 1,35 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την αποφάσεις της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.4.2007, της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων της 29.06.2012, της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11.07.2012 και τις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου της 24.05.2007 και 9.07.2007. Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 12.10.2012, και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ΄ αριθμ. σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 01/11/2012 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 30.993 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

– Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Sprider Stores και της Χατζηιωάννου ανέλαβε ο κ. Βασίλειος Καρέλλας.

Όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις των εταιρειών, ο κ. Καρέλλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Σπούδασε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο  του Kosice  της Σλοβακίας και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Την τελευταία πενταετία δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών στη Βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, επήλθε μεταβολή στη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων, μετά την παραίτηση του κ. Δημήτριου Μεϊμάρογλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

– Σε αγορές μετοχών της Aegean Airlines προέβη στις 31/10 και 1/11 η Autohellas, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Βασιλάκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχεική ανακοίνωση, προέβη την 31/10 σε αγορά 4.395 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 7.022,10 ευρώ και την 01/11 σε αγορά 8.900 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 13.875 ευρώ.

–  Στην αγορά 15.000 μετοχών της AS Company, την 1/11/2012, προχώρησε ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει να ανέλθει σε 7.242.679 μετοχές ήτοι ποσοστό 33,11%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο αριθμός των μετοχών πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 6.579.170 δηλαδή ποσοστό 30,07%.

–   Σε αγορά 648 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,7439 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 488,24 ευρώ, προέβη την 1/11 η FHL Κυριακίδης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αγορές πραγματοποιούνται σε εκτέλεση της από 20/12/2010 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, και μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος.

–  Σε αγορά 20.000 ονομαστικών μετοχών της J&P-Άβαξ, αξίας 21.768,10 ευρώ, προέβη την 1/11 η D&S Joannou (Investments) Limited, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, πρόεδρος του Δ.Σ. και Χρήστος Ιωάννου, μέλος του Δ.Σ. της J&P-Άβαξ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

– Σε αγορά 3.490 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,5536 ευρώ, προχώρησε  την 1/11 η Έλαστρον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 1.938,34 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι αγορές πραγματοποιούνται σε εκτέλεση της από 28/06/2012 σχετικής απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Solidus ΑΕΠΕΥ.

– Σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,3100 ευρώ και συνολική αξία 3.465 ευρώ, προέβη την 1/11 η MLS.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αγορές πραγματοποιούνται σε εκτέλεση της από 29/06/2012 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 29/06/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της, μέσω της Αlpha Finance ΑΕΠΕΥ.

–   Πληροφορίες για το εγκεκριμένο από τη γενική συνέλευση των μετόχων Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε διευθυντικά στελέχη για την αγορά μετοχών της, προχώρησε η ΕΛΒΑΛ, στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζει τα εξής:

1. Στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του Προγράμματος, τα στελέχη της Εταιρίας που είναι δικαιούχοι Οριστικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας, καλούνται από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2012 να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε ειδική προτυπωμένη φόρμα που τους χορηγεί η Εταιρία, την πρόθεση τους να ασκήσουν εν όλο ή εν μέρει τα Οριστικά δικαιώματά τους.

2. Η προσφορά αυτή απευθύνεται σε 9 στελέχη της Εταιρίας (Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Γεν. Διευθυντές, Διευθυντικά στελέχη), στους οποίους χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης κατά το έτος 2002, και αφορά σε 1.480.600 νέες Κοινές Ανώνυμες μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2012, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 37.230.244,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 124.100.815 Κοινές Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η καθεμία.

4. Με βάση το Πρόγραμμα η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών έχει ορισθεί σε 2,96 Ευρώ ανά μετοχή.

5. Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους δικαιούχους της αξίας των ασκούμενων από αυτούς δικαιωμάτων προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις ως άνω δηλώσεις. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

6. Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.

– Συνολικά 2.000 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας 9.440 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης 4,72 ευρώ ανά μετοχή, αγόρασε η Eurobank Properties την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

–   Στην αγορά 4.554 μετοχών της Elbisco, έναντι του ποσού των 296,01 ευρώ προχώρησε η εταιρείας ΔΑΦΝΟΣ, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Έλενα Φιλίππου-Κουμαντάρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης συναλλαγής η εταιρία ΔΑΦΝΟΣ κατέχει πλέον το 40,30% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 21.666.441 μετοχές και το 37,69% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 20.262.441 δικαιώματα ψήφου.

-Σε πώληση 12.500 μετοχών Motor Oil συνολικής αξίας 81.382,71 ευρώ προέβη την 1η Νοεμβρίου η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ ελέγχεται από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει ο κ. Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και ταυτόχρονα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση αναφέρεται ότι την 1η Νοεμβρίου 2012 ο υιός (συνδεόμενο φυσικό πρόσωπο) του Κου Ιωάννη Δημάκη προέβη σε αγορά 1.000 μετοχών της Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., συνολικής αξίας 6.320 ευρώ.

O Κος Ιωάννης Δημάκης είναι Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων και, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, πρόσωπo υπόχρεo να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της εταιρείας.

–   Στις 30 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2011 έως 30.06.2012, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2011 έως 30.06.2012.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2011 έως 30.06.2012 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.07.2012 έως 30.06.2013 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτής.

5. Επικύρωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6. Επικύρωση της εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

7. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

8. Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

–   Στις 23 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., θα λάβει χώρα έκτακτη γενική συνέλευση της Αθηνά ΑΤΕ, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 02/08/2012 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και β) της έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.

2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.

3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία της εταιρείας «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 04η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

–   Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 σε 0,33, καθώς και η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του καταστατικού θα συζητηθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 23 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 04 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η εταιρεία ενημερώνει ότι στις 31/12/2012, εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2006.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2006 και οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν τα έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή τους, πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2012).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2006, που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

–   Σε αγορά 22.000 ιδίων μετοχών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,0669 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.470,80 ευρώ προχώρησε την 1η Νοεμβρίου μέσω του μέλους του Χ.Α. BETA ΑΧΕΠΕΥ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε εκτέλεση της από 24/5/2012 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 25/5/2012 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου.

–   Τη μεταβίβαση ποσοστού 67,77%, που κατείχε στη Δωδώνη Α.Ε. Α.Β.Γ.Η., προς εταιρεία η οποία ελέγχεται κατά 90% από την επενδυτική εταιρεία του εξωτερικού Strategic Initiatives UK LLP και κατά 10% από την εταιρεία Simos Food Group ολοκλήρωσε την 1η Νοεμβρίου η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το καταβληθέν τίμημα ανήλθε σε 20.851.800 ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής είναι αποτέλεσμα μίας διαφανούς, ανταγωνιστικής διαδικασίας που διήρκεσε ένα χρόνο περίπου. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχε σημαντικός αριθμός αξιόλογων ημεδαπών και διεθνών υποψηφίων που υπέβαλαν δεσμευτικές, ανταγωνιστικές προσφορές υπό αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Παράλληλα, η συναλλαγή αυτή αποτελεί μία άμεση ξένη επένδυση σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Οι νέοι ιδιοκτήτες, σε συνέχεια της ήδη σημαντικής επένδυσής τους, προτίθενται να αναπτύξουν τις εργασίες της Δωδώνη Α.Ε. Α.Β.Γ.Η. προς όφελος, μεταξύ άλλων, της ελληνικής οικονομίας, της Ηπείρου και της ζώνης γάλακτος.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΑΤΕ Υπό Ειδική Εκκαθάριση διετέλεσαν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank. Νομική υποστήριξη παρείχε η Δικηγορική Εταιρία Σαραντίτης.
–  Σε αγορά 480 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,60 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Alpha Finance ΧΑΕΠΕΥ προχώρησε την 1η Νοεμβρίου η ΕΛΤΡΑΚ, σύμφωνα με την από 10.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

SHARE