Σοκ στους κατόχους εταιρικών αυτοκινήτων – Στο 80% από το 30% ο φόρος!

leasing«Κύμα» επιστροφής εταιρικών αυτοκινήτων αναμένεται από τους κατόχους οχημάτων που αποκτήθηκαν με leasing, λόγω της βαριάς φορολόγησης.  

Πλέον η φορολόγηση ανέρχεται στο 80% του κόστους του οχήματος και προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα του χρήστη.Με τη νέα ρύθμιση που πέρασε στο πολυνομοσχέδιο, οι χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων επιβαρύνται  σε ποσοστό 50%.

Ήδη τα ερωτήματα προς τις τράπεζες πέφτουν βροχή,  σχετικά με το πώς στελέχη που έχουν ως παροχή εταιρικό αυτοκίνητο, μπορούν να το επιστρέψουν.

Τι αναφέρει το άρθρο 44

«Άρθρο 44

Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα».

SHARE