Σιδενόρ: Πράσινο φως από το Δ.Σ. στο σχέδιο διασυνοριακής συγχωνεύσεως

sidenor-thumb-large

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σιδενόρ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιδενόρ αποφάσισε τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Σιδενόρ Συμμετοχών από την Viohalco κι ενέκρινε το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχωνεύσεως.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει ότι σε συνέχεια των από 29 Απριλίου 2015 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, όσον αφορά στην έναρξη διαδικασίας διασυνοριακής συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Σιδενόρ Συμμετοχών από τη βελγική εταιρία Viohalco SA (στο εξής Viohalco), το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιδενόρ Συμμετοχών, στις 11 Μαίου 2015:

α) αποφάσισε τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Σιδενόρ Συμμετοχών από την Viohalco, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772/1 και επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και του Ελληνικού Νόμου 3777/2009, με τις οποίες εφαρμόστηκε η Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών, με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014, και ενέκρινε το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχωνεύσεως,

β) όρισε εκπροσώπους για την υπογραφή του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχωνεύσεως,

γ) επιβεβαίωσε το διορισμό της βελγικής ελεγκτικής εταιρίας VMB BEDRIJFSREVISOREN CVBA από τον Πρόεδρο του Εμποροδικείου Βρυξελλών Βελγίου, ως κοινού εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση της εκθέσεως, όπως απαιτείται από το άρθρο 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και το άρθρο 6 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009 και

δ) παρέσχε εντολή να γίνουν όλες οι κατά το Νόμο ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

Σύμφωνα με το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προσδιορίστηκε σε 2,28000002656172:1, δηλαδή πρoτείνεται οι μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών να ανταλλάξουν 2,28000002656172 μετοχές της Σιδενόρ Συμμετοχών με 1 νέα μετοχή της Viohalco, ενώ οι μέτοχοι της Viohalco θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών. Το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες των δύο εταιριών.

Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Ιουλίου 2015, και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων.

SHARE