ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Πιο γρήγορη η καταβολή τους – Προκαταβολικά το 50%

suntakseisΠροκαταβολή του 50% της σύνταξης με την κατάθεση της αίτησης και ταχύτερες διαδικασίες για την απονομή της, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών που κατατέθηκε στην βουλή.

Αναλυτικά, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι:

·           Καθιερώνεται ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο. Στόχος είναι να μειωθεί το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης, που σήμερα μπορεί να διαρκεί μέχρι και ένα χρόνο. Συγκεκριμένα, θα προκαταβάλλεται το 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.

·           Καθορίζεται χρονοδιάγραμμα διαδικασιών για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας. Επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων.

·           Θεσμοθετείται η ολική απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

·           Αυστηροποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών και καλλιτεχνών. Το υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζει επιβεβλημένη τη ρύθμιση, επειδή είναι η μόνη κατηγορία συνταξιούχων του Δημοσίου που δεν υπέστη καμία μείωση στη σύνταξη.

·   Αλλάζουν οι όροι για τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας που θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται όμως με βάση το μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε πριν τις προσαρμογές των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων, και αφετέρου τους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς πολεμικής διαθεσιμότητας, οι οποίοι εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων.

·           Αναστέλλεται το μέρος της σύνταξής του που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, στην περίπτωση που συνταξιούχος του Δημοσίου αυτοαπασχολείται και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του ή -προκειμένου για στρατιωτικούς- το 47ο.  Εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, εφόσον απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους.

·           Διευθετούνται συνταξιοδοτικά ζητήματα του προσωπικού του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος “Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ” προς τη διευκόλυνση του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης.

·           Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων αυτών για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του επέρχεται κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας.  Επιπρόσθετα, καταργείται η παρωχημένη διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης δεκαετίας, από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας, εξαλείφοντας έτσι ουσιαστικά τυχόν κίνητρο κάποιων τραπεζών να επιδιώξουν την καταστρατήγηση του Ν.Δ. 1195/1942.

·           Δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους  Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ, το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, καθώς οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά. Παράλληλα, ορίζεται πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους αφενός λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας και αφετέρου προκειμένου κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων να μην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου.

 

SHARE