ΣΙΔΜΑ: Εξετάζει σενάρια αναδιάρθρωσης δανεισμού για βελτίωση ιδίων κεφαλαίων

Η Διοίκηση της ΣΙΔΜΑ εξετάζει σε συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διάφορα σενάρια αναδιάρθρωσης του δανεισμού της έτσι ώστε να βελτιωθούν συγχρόνως και τα Ίδια κεφάλαια της, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της, στην οποία αναφέρει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην έκτακτη γενική συνέλευση της 26ης Ιουλίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, παρέστησαν 17 μέτοχοι, κάτοχοι 7.872.070 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,28 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα  1ο : Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.872.070 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου τους κάτωθι:

1)    ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑ ΜΩΥΣΗΣ                     – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2)    ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ                       – Μη  εκτελεστικό μέλος ΔΣ και
3)    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα  2Ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.872.070 ψήφοι), την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το φάσμα των πιο κάτω μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα που εξετάζεται να ληφθούν στο προσεχές μέλλον σχετικά με την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων της και συγκεκριμένα:

1)    Αύξησε τη λειτουργική της κερδοφορία συνεχώς τα τελευταία χρόνια από 0,1% το 2012 στο 5,6% το 2016.

2)    Μείωσε το ύψος του δανεισμού της ως ποσοστό του κύκλου εργασιών της από 84% το 2014 και 93% το 2015 στο 79% το 2016.

3)    Μείωσε το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων κίνησης από 43,9% το 2009 στο 24,4% το 2016 βελτιώνοντας έτσι τη ρευστότητα της.

Επιπλέον, εξετάζει σε συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διάφορα σενάρια αναδιάρθρωσης του δανεισμού της έτσι ώστε να βελτιωθούν συγχρόνως και τα Ίδια κεφάλαια της.

SHARE