Πως θα συμψηφίσουν την ζημιά από το PSI oι τράπεζες;

Τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι τράπεζες μπορούν να συμψηφίσουν ζημιά που ενέγραψαν από τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή ομολόγων (PSI+) με φόρο εισοδήματος προσδιορίζει, με μεγαλύτερη σαφήνεια,  το προσχέδιο του νέου φορολογικού .
Στο προσχέδιο ορίζεται ότι η ζημιά από τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου ή εταιρικά ομόλογα που συμμετείχαν στην αναδιάταξη του χρέους, μπορεί να εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος των τραπεζών εφάπαξ ή σε ίσες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τις 30, όσες δηλαδή οι διαχειριστικές περίοδοι οι οποίες μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των νέων ομολόγων που έλαβαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής οι τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχέδιο νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στην Βουλή θα απαλειφθεί η αναφορά «εφάπαξ» προκειμένου να μην υπάρξει σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος το κρίσιμο δημοσιονομικά 2013. Η απάλειψη της δυνατότητας εφάπαξ συμψηφισμού, εφόσον γίνει, θα αποσκοπεί όχι τόσο στην παρεμπόδιση των τραπεζών να τύχουν έκπτωσης φόρου, όσο των φαρμακευτικών εταιρειών που επίσης συμμετείχαν στο PSI+ .

Αν απαλειφθεί η δυνατότητα της εφάπαξ έκπτωσης οι τράπεζες και οι φαρμακευτικές θα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν τη ζημιά από τα ομόλογα με φόρο που τους αναλογεί από δύο ως 30 δόσεις καθώς η τελευταία σειρά νέων ομολόγων λήγει σε 30 χρόνια.

Το σχέδιο νόμου ξεκαθαρίζει επίσης το πώς υπολογίζεται το ύψος της ζημιάς από τα ομόλογα η οποία εκπίπτει του φόρου. Ειδικότερα προσδιορίζει την πραγματοποιηθείσα ζημιά, δηλαδή το ονομαστικό κούρεμα (53,5%) που υπέστησαν τα ομόλογα.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω διατάξεις έχουν ήδη θεσπισθεί με πράξη υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Παπαδήμου, προσδιορίζονται, όμως, με μεγαλύτερη σαφήνεια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που οδεύει προς κατάθεση στην Βουλή.

Τέλος στο νέο φορολογικό δεν υπάρχει καμία ρύθμιση που να επιτρέπει στις τράπεζες να συμψηφίζουν τη ζημιά από το PSI με το φόρο επί των ενοποιημένων κερδών, κάτι που ζήταγαν οι τραπεζίτες προκειμένου να μπορέσει εν συνεχεία η Τράπεζα της Ελλάδος να αναγνωρίσει στα εποπτικά κεφάλαια μεγαλύτερο μέρος του αναβαλλόμενου φόρου από το σχεδιαζόμενο 20%.

Στο 100% η προκαταβολή φόρου

Επιπρόσθετα, το νέο φορολογικό διατηρεί στο 100% την υποχρέωση προκαταβολής φόρου από τις τράπεζες και στο 1% την έκπτωση φόρου από αποσβέσεις που διενεργούν οι τράπεζες για επισφαλείς απαιτήσεις, εφόσον βέβαια έχουν διενεργηθεί οριστικές εγγραφές.

Η έκπτωση φόρου υπολογίζεται επί του ποσού του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών (εξαιρουμένων αυτών προς Δημόσιο και ΝΠΔΔ) χορηγήσεων.

Πέρα από την παραπάνω έκπτωση οι τράπεζες δικαιούνται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους, για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές κατά περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισμός τόκων.

Πηγή: euro2day.gr

SHARE