Πρόστιμα για χειραγώγηση μετοχών ALAPIS

Συνολικά πρόστιμα 940.000 ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για χειραγώγηση των μετοχών της Alapis επέβαλε  η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα πρόστιμα επιμερίζονται ως εξής: 150.000 ευρώ στον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, 150.000 στην εταιρεία, 100.000 ευρώ στην εταιρεία «GUARDIAN TRUST ΧΑΕΠΕΥ», 100.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Λαζαρίδη, 100.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Μπαλλή, 100.000 ευρώ στην κ. Αικατερίνη Παπαδοπούλου, 60.000 ευρώ στον κ. Πέτρο Παπαπέτρου, 60.000 ευρώ στην κ. Ελένη Χαραλαμπίδου, 50.000 ευρώ στην εταιρεία VOSIVON HOLDINGS Ltd, 30.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Πράπα, 30.000 ευρώ στην εταιρεία «Αγγελική Παναγιωτίδου και Σια ΕΕ» και 10.000 ευρώ στην κ. Ευθαλία Κιοκπάσογλου.

Άλλες αποφάσεις της Επιτροπή

– Αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων (short selling) στο Χρηματιστήριο Αθηνών για διάστημα τριών μηνών από 1η Νοεμβρίου 2012 και μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013.

-Ανακάλεσε, μετά από αίτημα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.Ε.Π.Ε.Υ.», την άδεια παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών, τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης και των παρεπόμενων υπηρεσιών της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή και της παροχής υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

–          Ανακάλεσε, μετά από αίτημα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ««ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Π.Ε.Υ.», την άδεια παροχής της παρεπόμενης υπηρεσίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης ή άλλων μορφών γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας…

SHARE