Πριμ στους οδηγούς λεωγορείων για να ελέγχουν τα εισιτήρια

Êüóìïò åðéâéâÜæåôáé óå ëåùöïñåßï ëßãï ðñéí ôçí åíáñîç óôÜóçò åñãáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí ôçò ÅÈÅË , ÄåõôÝñá 31 Éáíïõáñßïõ 2011.

Την εμπλοκή των οδηγών λεωφορείων και τρόλεϊ στον έλεγχο κομίστρου με την παροχή οικονομικού κινήτρου προτείνει η διοίκηση της ΟΣΥ στους εργαζομένους, εντάσσοντάς την στο υπό διαβούλευση κείμενο της νέας Συλλογικής Σύμβασης.

Όπως αναφέρει το «Έθνος», στο άρθρο 5 της Σύμβασης αναφέρεται: «Χορηγείται κίνητρο στους οδηγούς επί οχήματος στην περίπτωση αύξησης του εσόδου από την πώληση προϊόντων κομίστρου σε ποσοστό 20% επί του ποσού της αύξησης εφόσον συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου με χρήση μόνο της μπροστινής πόρτας του οχήματος και μέχρι του ποσού των 6 ευρώ ανά ημέρα φυσικής παρουσίας».

Η πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνους τους εργαζόμενους, ενώ η διοίκηση σπεύδει να διευκρινίσει ότι η εμπλοκή δεν θα αφορά σε βεβαίωση προστίμου, αλλά σε σύσταση.
Πάντως, ο ΟΑΣΑ ανησυχεί από τη λαθρεπιβίβαση, η οποία στα λεωφορεία και τρόλεϊ φτάνει το 13%, ενώ στο μετρό είναι 8%. Για το λόγο αυτό προτίθεται να δημιουργήσει ενιαίο σώμα ελεγκτών, ζητώντας 160 προσλήψεις.

 

SHARE