Πλαστικά Θράκης: Ολοκλήρωση προγράμματος-Στο 3% οι ίδιες μετοχές

plastika thrakis

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκη ανακοίνωσε την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Δεκεμβρίου 2014, κατά την διάρκεια της οποίας αποφασίσθηκε,η απόκτηση από την εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 4.288.908 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, με κατώτατη τιμή τα εξήντα έξι λεπτά του ευρώ (0,66 €) και ανώτατη τιμή τα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50 €) ανά μετοχή.

Κατά την διάρκεια του παραπάνω προγράμματος και σε εκτέλεση-υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 1.132.614 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως 1,4369 Ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,512% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία κατέχει επίσης 220.554 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές οι αποίες αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών 2012-2014, με μέση τιμή κτήσης 0,6019 ευρώ ανά μετοχή.

Συνακόλουθα, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.353.168 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 1,3008 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,001% του μετοχικού κεφαλαίου.

SHARE