Παράταση στο πρόγραμμα επιδοτήσεων για επιχειρήσεις – Σπεύσατε να ανοίξετε κωδικούς

Παρατείνεται μέχρι τις 16 Μαΐου η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ με 456 εκατ ευρώ. Η παράταση ισχύει μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο ΠΣΚΕ μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης «θεωρεί ότι οι συνεχείς παρατάσεις προθεσμιών αυτού του είδους δεν αποτελούν ευκταία κατάσταση, πολύ δε περισσότερο αν οδηγούν σε καθυστέρηση της αξιολόγησης και της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων προς τους επενδυτές. Εν τούτοις προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, το Υπουργείο ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17.00».

Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20η Μαΐου έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων. «Έτσι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εγκαίρως τις προτάσεις τους δεν θα “τιμωρηθούν” εξαιτίας εκείνων που προτίμησαν να προσέλθουν στη λήξη της προθεσμίας. Ευχόμαστε η παρεχόμενη δεύτερη παράταση, η οποία είναι και η τελευταία, να αξιοποιηθεί πλήρως απο τους απομένοντες υποψήφιους».

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα επιδότησης όλων των κλάδων (εκτός εστίασης και λιανεμπορίου) από το ΕΣΠΑ με 456 εκατ ευρώ ονομάζεται «Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών». Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 20.000 ευρώ έως 300.000 ανάλογα με την θεματική ενότητα.

Περιλαμβάνεται ουσιαστικά σχεδόν το σύνολο μεταποίησης, υπηρεσιών, τουρισμού και εμπορίου. Το ποσοστό επιδότησης φτάνει έως το 60% και υπάρχουν δύο «ατού»: για νέες εταιρείες κάλυψη και λειτουργικών δαπανών (ενοίκια, λογαριασμοί κλπ) αλλά και δικαίωμα προκαταβολής όλου του ποσού αν υπάρχει εγγυητική επιστολή.

Μπορούν να υποβάλουν πρόταση:

1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τους δηλούμενους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

2. νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τους δηλούμενους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Τι χρηματοδοτείται:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας

6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

7. Λογισμικό

8. Προβολή – Προώθηση

9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

Μεταξύ των ΚΑΔ που ωφελούνται περιλαμβάνεται: Βιομηχανία τροφίμων (10), Ποτοποιία (11), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (13), Κατασκευή ειδών ένδυσης (14), Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (16), Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (17), Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (18), Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20), Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (22), Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (23), Παραγωγή βασικών μετάλλων (24), Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (26), Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (27), Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (28), Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (29), Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (30), Κατασκευή επίπλων (31), Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (33)

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 60 %, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κλπ.) σε ποσοστό 25 %, οι οποίες πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40 % του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για την κάλυψη της συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν εκτός από ίδιους πόρους να χρησιμοποιήσουν τραπεζικό δανεισμό όπως επίσης να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη χαμηλότοκων δανείων, κάλυψη εγγυητικών επιστολών, κλπ.

Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή). Υπάρχει δυνατότητα για καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταβολής δημόσιας δαπάνης με υλοποίηση του 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Είναι επίσης επιλέξιμες οι προκαταβολές σε προμηθευτές, ως δαπάνες προς πιστοποίηση και χρηματοδότηση.
Πηγή: Capital -Ρεπορτάζ του Δ.Καδδά

SHARE