Οριστικά στον Ιβάν Σαββίδη το Μακεδονία Παλλάς – Ρίχνει 5 εκ. ευρώ σε 2 χρόνια

UntitledΥπεγράφει από τη διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, του ακινήτου που στεγάζει το ξενοδοχείο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ», (με έναρξη αυτής την 9/3/2014).

Ο όμιλος Σαββίδη είχε αναδειχθεί νικητής στο διαγωνισμό, αλλά η υπογραφή της σύμβασης καθυστερούσε.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ίδρυμα, η Διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται στα 30 έτη με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, με μηνιαίο μίσθωμα 143.500 € ήτοι ετησίως 1.722.000 €. Πέραν του ανωτέρω μισθώματος η μισθώτρια θα καταβάλλει στον εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ετησίως εφάπαξ, ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης ως ακολούθως:

– 12% επί κύκλου εργασιών από 7.000.000 € – 11.000.000 €.
– 10% επί κύκλου εργασιών από 11.000.000 € – 15.000.000 €.
– 8% επί κύκλου εργασιών μεγαλύτερου των 15.000.000 €

Υπογραμμίζεται ότι η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ελαχίστου ύψους 5.000.000 € εντός δύο ετών από την έναρξη της μίσθωσης.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης η μισθώτρια παρέδωσε στο εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις εξής προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές:

-Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού 2.296.000 €
-Εγγυητική επιστολή υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ποσού 1.500.000 €
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πιστεύει ότι η νέα μισθωτήρια σύμβαση αποτελεί αφετηρία μιας νέας επιτυχούς επιχειρηματικής πορείας για ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.

SHARE