ΟΛΠ: Γενική Συνέλευση στις 13 Ιουνίου για αλλαγές στο Δ.Σ. – Πιθανή αλλαγή ηγεσίας

689D6A8ADD06FA94E2A41E23C1F78F93
Τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενώ θεωρείται σχεδόν σίγουρη η αλλαγή ηγεσίας στον ΟΛΠ με την αντικατάσταση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Γιώργου Ανωμερίτη. Οι αποφάσεις θα ληφθούν στην τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιείται στις 13 Ιουνίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2014 έως 31-12-2014, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης (1/1/2014 – 31/12/2014).

3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2015.

5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση της εκλογής μελών του ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ, ως εκπροσώπων Υπαλλήλων και Λιμενεργατών (άρθρο 7, παρ. 1 του Καταστατικού).

7. Αντικατάσταση μελών ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ

8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

SHARE