Νίκας: 4,2 εκατ. ευρώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων από τη Μαρινόπουλος

nikas

Όπως αναφέρει η εταιρεία κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Νίκας από τη Μαρινόπουλος ανέρχεται στα 4,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νίκας:

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ από την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανέρχεται την 30/6/2016 σε € 4,2εκ.  Μέρος αυτού του ποσού (€ 1εκ) έχει αναληφθεί από Εταιρεία Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring).  Ήτοι, ο πιστωτικός κίνδυνος από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην Εταιρεία μας ανέρχεται σήμερα σε €  3,2εκ.  Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για μη είσπραξη του ανωτέρω ποσού, καθώς βρισκόταν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για διευθέτηση της οφειλής.  Η Εταιρεία έχει προβεί σε έκδοση Διαταγής Πληρωμής επί των σφραγισμένων επιταγών εις χείρας της, εκδόσεως ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ποσού € 1.365.153.

Για τη χρήση 2015, η συμμετοχή του Ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ στον κύκλο εργασιών της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε 7,5%.

Η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ έχει διακόψει τις παραδόσεις στην ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. από το Σεπτέμβριο 2015.

Για δε τα Αποτελέσματα της χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2016, αυτά θα επηρεαστούν κατά το ποσό της πρόβλεψης που θα διενεργήσει η Εταιρεία, αφού λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα και τις εξελίξεις έως εκείνη τη στιγμή.  Με δεδομένο ότι οι νομικές διαδικασίες που αφορούν στη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι σε εξέλιξη, η Εταιρεία δεν δύναται σήμερα να εκτιμήσει την πιθανή κατάληξη αυτών και επομένως να ποσοτικοποιήσει τις όποιες επιπτώσεις.

 

SHARE