ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η Επαναληπτική ΓΣ

 αρχείο λήψης

Στις 18 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ.8. όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Μυτιληναίος όπου αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11,69 εκατ. ευρώ.

Στη ΓΣ παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 193 μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.816.650 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Με 60.816.650 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί το τέταρτο θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 11.691.586,20€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα ευρώ και επτά λεπτά (1,07€) σε ενενήντα επτά λεπτά (0,97€) και επιστροφής του ποσού της μείωσης των 0,10€ ανά μετοχή στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού.

Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920 η ανωτέρω απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας υπόκειται σε έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αμέσως μετά την έκδοση της εγκριτικής κατά τα ανωτέρω απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,97€ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με αντίστοιχη καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή και τις λεπτομέρειες καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου.

SHARE