Λ. Μπόμπολας: Παρουσιάστηκε το Εφετείο – Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

ÕÐÅÃÑÁÖÇ ÓÇÌÅÑÁ ÁÐÏ ÔÏÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÐÅ×ÙÄÅ ÃÉÙÑÃÏ ÓÏÕÖËÉÁ ÊÁÉ ÔÏÍ ÏÌÉËÏ ÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÙÍ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ «ÁÐÉÏÍ ÊËÅÏÓ» Ç ÓÕÌÂÁÓÇ ÁÍÁÈÅÓÇÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ ÔÇÓ ÂÏÑÅÉÏÄÕÔÉÊÇÓ ÏÄÏÕ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ (ÅËÅÕÓÉÍÁ-ÊÏÑÉÍÈÏÓ-ÐÁÔÑÁ-ÐÕÑÃÏÓ-ÔÓÁÊÙÍÁ).ÓÔÇÍ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ËÅÙÍÉÄÁÓ ÌÐÏÌÐÏËÁÓ ÐÏÕ ÅÊÐÑÏÓÙÐÅÉ ÔÇÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ ACTOR (ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/ EUROKINISSI)

Στο Εφετείο εμφανίστηκε αυθορμήτως ο πρόεδρος της εταιρείας Helector Λεωνίδας Μπόμπολας, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις κυπριακές αρχές.

Στον κ. Μπόμπολα επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα από τον εισαγγελέα εκδόσεων μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών για την έκδοσή του ή μη στην Κύπρο, το αργότερα μέσα σε 60 ημέρες.

SHARE