Λάμψα: 8 Σεπτεμβρίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Η Λάμψα ΑΕ καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08.09.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α’ 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2016, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.

5. Προσαρμογή και τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και λοιπές διατάξεις, που τροποποιούν τον Κ.Ν. 2190/1920, και κωδικοποίηση αυτού.

6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

7. Έγκριση της υπογραφής με την ALPHA BANK της από 28.04.2017 πρόσθετης πράξης στην υπ’ αριθμ. 40.357/04.04.2011 σύμβαση πιστώσεως μεταξύ της πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο Sheraton Rhodes Resort.

8. Έγκριση της ήδη παρασχεθείσης εγγύησης προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. υπέρ της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» μέχρι του ποσού των 750.000,00 ευρώ σε εξασφάλιση της με αριθμό 25.448/17.02.2011 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό.

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

– Σε  Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 21/09/2017 (ημερομηνία καταγραφής) ή/και

– Σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 09/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 05/10/2017 (ημερομηνία καταγραφής).

SHARE