Ιασώ: Από 1/8 χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ οι μετοχές

Η 01/08/2017 ορίζεται με απόφαση της εταιρείας Ιασώ Α.Ε. ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με  την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 02/08/2017 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακόσιών δεκατριών χιλιάδων επτακόσιών έξι  (21.813.706) νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 07/08/2017. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 23/6/2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό κατά το συνολικό ποσό των εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριάντα Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (9.598.030,64 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων έξι (21.813.706) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία  μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές μετοχές.

Μετά την ως άνω αύξηση, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΑΣΩ Α.Ε. θα ανέλθει σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (38.392.122,56 €) διαιρούμενο σε ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τέσσερις (87.254.824) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

Πριν την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα ένα Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (€28.794.091,92), διαιρούμενο σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ (65.441.118) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,44) εκάστης.

Την 18/07/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1119685, η με αριθμό πρωτ. 80143/18.07.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 7Χ0Ζ465ΧΙ8-6ΙΖ),  με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στην Συνεδρίαση της στις 26/07/2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

SHARE