ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 1,9 εκ. ευρώ στο τρίμηνο – Συνολικά ενοποιημένα έσοδα €7,3 εκ.

exae

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €7,7 εκ. το α’ τρίμηνο 2016 έναντι €10,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €7,3 εκ. έναντι €9,6 εκ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκ. έναντι €4,1 εκ. το α’ τρίμηνο 2015, μειωμένα κατά 54%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή στο α’ τρίμηνο 2016, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε €0,02, έναντι €0,05 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Tα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Το α’ τρίμηνο 2016 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €71,7 εκ. έναντι €116,2 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 38%, ενώ την 23/05/2016 διαμορφώθηκε στα €72,4 εκ. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 20% συγκρινόμενη με το α’ τρίμηνο 2015 (€39,1 δις έναντι €48,8 δις), ενώ την 23/5/2016 διαμορφώθηκε σε €46,9 δις. Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 45,8% το α’ τρίμηνο 2016 από 59,5% το α’ τρίμηνο 2015, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 124 εκ. μετοχές έναντι 210 εκ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 23% (66,8 χιλ. έναντι 86,7 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν πτώση 55% λόγω των μειώσεων των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Tο σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες ανήλθε σε €4,16 εκ. έναντι €4,10 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οριακά αυξημένο κατά 1,4%.

Οι αποσβέσεις του α’ τριμήνου εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο διότι, ως αποτέλεσμα της μελέτης αποτίμησης των ακινήτων του Ομίλου, μειώθηκε η αξία των οικοπέδων (που δεν αποσβένονται) ενώ αυξήθηκε η αξία των κτιρίων.

Για τη διαμόρφωση των κερδών ανά μετοχή συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες από την διαφορά αποτίμησης των χρεογράφων που κατέχει η εταιρία με αξία αποτίμησης €3 εκ. την 31.3.2016 έναντι €3,7 εκ. την 31.12.2015. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκαν στα €2,7 εκ. έναντι €5,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

SHARE