ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντική αύξηση στα κέρδη EBITDA στο 9μηνο – Στα € 61,5 εκατ.

ellaktwr

Σημαντική αύξηση σημείωσε ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT), τα οποία διαµορφώθηκαν για το εννεάµηνο του 2016 σε 61,5 εκατ. ευρώ. έναντι 35,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2015.

Αύξηση σημείωσε και ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το εννεάµηνο του 2016, ο οποίος ανήλθε σε 1.284,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.097,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2015, αυξηµένος κατά 17,1%. Ενώ αύξηση υπήρξε και στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 30,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ειδικότερα:

Ο Κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου (κατασκευή και λατοµεία) για το πρώτο εννεάµηνο του 2016 παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.001,1 εκατ. ευρώ έναντι 814,0 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2015, αυξηµένο κατά 23,0%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (ΕΒΙΤ) της κατασκευής διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 30,0 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 38,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του οµίλου στις 30/9/2016 ήταν 2,7 δις ευρώ, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν συµβάσεις προς υπογραφή ύψους 173 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το εννεάµηνο 2016 ενοποιηµένα έσοδα 171,3 εκατ. ευρώ έναντι 153,5 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 11,6%. Στο εννεάµηνο 2016 παρατηρήθηκε 6% αύξηση στις διελεύσεις στην Αττική Οδό.

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη 68,9 εκατ. ευρώ (περιλαµβάνουν αποζηµιώσεις έργου παραχώρησης ποσού 12,8 εκατ. ευρώ) έναντι 45,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάµηνο το 2015.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών για το εννεάµηνο του 2016 διαµορφώθηκε σε 74,4 εκατ. ευρώ έναντι 96,2 εκατ. ευρώ, µειωµένος κυρίως λόγω περιορισµού του κατασκευαστικού αντικειµένου του κλάδου. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε για το εννεάµηνο του 2016 ενοποιηµένα έσοδα 32,9 εκατ. ευρώ έναντι 28,7 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 14,7%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε 16,5 εκατ. ευρώ έναντι 15,0 εκατ. ευρώ. Στις 27 Νοεµβρίου 2016 ηλεκτρίστηκε ο υποσταθµός Νεστάνης (Αιολικό Πάρκο Λυρκείου 39,6MW) και ξεκινάει η δοκιµαστική λειτουργία του αιολικού πάρκου.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το εννεάµηνο του 2016 έσοδα της τάξης των 5,1 εκατ. ευρώ όσα και το αντίστοιχο διάστηµα του 2015 ενώ τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο 2016.

Οι επενδύσεις (CAPEX) το εννεάµηνο 2016 ανήλθαν σε € 29 εκατ. και περιλαµβάνουν:

• Κατασκευή: € 6 εκατ.

• Παραχωρήσεις : 7 εκατ. κυρίως Μορέας

• Αιολικά : € 15 εκατ. • Περιβάλλον : € 1 εκατ.

Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου στις 30/9/2016 µειώθηκε σε €1.435,6 εκατ. έναντι € 1.492,2 εκατ. στις 31/12/2015. Τα ταµειακά διαθέσιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ∆εσµευµένων Καταθέσεων, Προθεσµιακών Καταθέσεων άνω των 3 µηνών, Οµολόγων ∆ιακρατούµενων ως την Λήξη και Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ανήλθαν σε € 611,5 εκατ. (έναντι € 658,8 εκατ. στις 31/12/2015).

Στις 30/9/2016 ο καθαρός ενοποιηµένος δανεισµός διαµορφώθηκε σε € 824,1 εκατ. (έναντι € 833,4 εκατ. στις 31/12/2015) ενώ ο καθαρός εταιρικός δανεισµός διαµορφώθηκε σε € 539,4 εκατ. (έναντι € 527,2 εκατ. στις 31/12/2015).

SHARE