ΕΛΚΑ: Απόσχιση του βιομηχανικού και μέρους του εμπορικού κλάδου και απορρόφηση από θυγατρική

Η Ελληνικά Καλώδια ΕΛΚΑ ανακοίνωσε ότι στις 31 Μαρτίου 2016 τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικά Καλώδια ΕΛΚΑ  και της, κατά 100% θυγατρικής της, μη εισηγμένης Εταιρίας «ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε.», αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του βιομηχανικού και μέρους του εμπορικού κλάδου της ΕΛΚΑ και την απορρόφησή του από τη ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε.

Η απόσχιση και απορρόφηση του κλάδου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 και ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου 2015.

Η εσωτερική αυτή αναδιάρθρωση θα διευκολύνει την ανάληψη μεγάλων διεθνών έργων, τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και τη χρηματοδότηση του παραγωγικού κλάδου των καλωδίων και εντάσσεται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό για την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητάς της στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών του αποσχιζόμενου κλάδου αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 30% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. κατά την τελευταία οικονομική χρήση 2015, θα ακολουθήσει η έκδοση του σχετικού πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. Τα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ δεν θα επηρεαστούν.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης αυτού από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε. καθώς και της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

SHARE