Διαγραφές αποφάσισε το Δ.Σ. του ΧΑ

Το Δ. Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη χθεσινή  του συνεδρίαση, εξέτασε περιπτώσεις μετοχών εταιριών οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού περί διαγραφής (άρθρο 2.6.12) και αποφάσισε τα εξής:

· Τη διαγραφή των μετοχών των εταιριών ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. και ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., οι οποίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία Προς Διαγραφή, λόγω ετήσιων συνολικών εσόδων μικρότερων των 2 εκ. ευρώ (παρ.3β, άρθρο 2.6.12). Η διαπραγμάτευση των μετοχών των εν λόγω εταιριών θα ανασταλεί

από την 2α Νοεμβρίου 2012 προκειμένου να τους δοθεί ο χρόνος να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώσουν τους μετόχους τους.

Η ημερομηνία διαγραφής τους θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωσή του Χ.Α. και των εταιριών.

· Αναφορικά με τις μετοχές των εταιριών MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.,ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. και ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. οι οποίες τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης και των μετοχών της εταιρίαςΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., η οποία διαπραγματεύεται στην κατηγορία Προς Διαγραφή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, παρασχέθηκε προθεσμία προκειμένου να άρουν τους λόγους που επιβάλουν τη διαγραφή των μετοχών τους. Οι εταιρίες έχουν την υποχρέωση δημοσιοποίησης εξάμηνης έκθεσης αναφοράς προόδου των ενεργειών για τις οποίες έχουν δεσμευθεί, προς  ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. από την

2α Νοεμβρίου 2012 και μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες που έχει δρομολογήσει η εταιρία για τη δραστηριοποίηση της στο νέο αντικείμενο.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 30.993 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή 3.350 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 7η Νοεμβρίου 2012.

Επιπλέον, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» λόγω ακύρωσης 3.834.958 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7ηΝοεμβρίου 2012.

 

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

·την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBGΑΜ ETF GREECE & TURKEY 30 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

·την παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ «ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών και την Αγορά Παραγώγων του ΧΑ.

SHARE