ΔΕΗ: Κέρδη 91,4 εκατ. ευρώ στο α΄εξάμηνο

deh
Επιδείνωση εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ  στο α’ εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις περιόδου της Επιχείρησης.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το α’ εξάμηνο του 2016 κατά €248,8 εκατ. ή 8,5% και διαμορφώθηκε σε €2.664,5 εκατ. έναντι €2.913,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015.

deiΗ μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας το α’ εξάμηνο του 2016 κατά €296,7 εκατ. έναντι του α’ εξαμήνου του 2015 (€2.531,4 εκατ. έναντι €2.828,1 εκατ.) λόγω:

– της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,8%,

– της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔEΗ (σε GWh) στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων, καθώς και

– των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων.

Σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό €31,3 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό έναντι €24,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν το α’ εξάμηνο του 2016 κατά €105,3 εκατ. (16,4%) σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2015 λόγω του χαμηλότερου κύκλου εργασιών, καθώς και λόγω της εφάπαξ επίπτωσης από δαπάνη ύψους €48,3 εκατ. Η εν λόγω δαπάνη αφορά το υπόλοιπο 50% των €96,6 εκατ. που είχαν επιμερισθεί, βάσει της απόφασης ΡΑΕ 285/2013 από το ΛΑΓΗΕ στη ΔEΗ για την κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔEΗ είχε ασκήσει αίτηση ακύρωσης της πιο πάνω Απόφασης ΡΑΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και αίτηση αναστολής μέχρι την έκδοση τελικής δικαστικής κρίσης. Μετά από σχετική ενδιάμεση απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΔEΗ είχε ήδη καταβάλει το 50% των €96,6 εκατ. Η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 (Απόφαση 1761/2016 του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας), με αποτέλεσμα η ΔEΗ να πρέπει να καταβάλει και το υπόλοιπο 50% των €96,6 εκατ.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μείωση του περιθωρίου EBITDA σε 20,1% από 22%, αν όμως εξαιρέσουμε την παραπάνω εφάπαξ επίπτωση, το περιθώριο EBITDA διαμορφώνεται σε 21,9%, παραμένοντας ουσιαστικά στα περυσινά επίπεδα. Επιπλέον, με την ίδια Απόφαση η ΔEΗ δεν δύναται πλέον να συμψηφίζει χρεοπιστώσεις υπό τις ταυτόχρονες ιδιότητές της ως παραγωγού και προμηθευτή σε σχέση με την ενέργεια που έχει παραχθεί από Φ/Β σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η μη διενέργεια του πιο πάνω συμψηφισμού δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα, αλλά θα έχει αρνητική επίπτωση στις ταμειακές ροές, λόγω της αύξησης των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης, καθώς η ΔEΗ είναι υποχρεωμένη να περιμένει πληρωμές από το ΛΑΓΗΕ μέσω του σχετικού ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ποσά τα οποία κυμαίνονται από €10 εκατ. έως €16 εκατ. σε μηνιαία βάση και το συνολικό ποσό προς ανάκτηση θα μπορούσε να φτάσει τα €80 εκατ. περίπου με βάση μία εκτιμώμενη περίοδο αναμονής 5 μηνών.

Σημειώνεται ότι η επίπτωση για τη ΔEΗ περιορίζεται στο μισό, καθώς ήδη η Επιχείρηση, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, συμψήφιζε υποχρεώσεις εκ της συμμετοχής της στον ΗΕΠ με απαιτήσεις από Φ/Β σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε ποσοστό 50% των απαιτήσεων αυτών.

Σε επίπεδο προ φόρων, η μείωση της κερδοφορίας, χωρίς την εφάπαξ επίπτωση, περιορίστηκε στα €24,2 εκατ. (€140,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι €165 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015), λόγω της βελτίωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών και των χαμηλότερων αποσβέσεων.

Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη χωρίς την εφάπαξ επίπτωση διαμορφώθηκαν σε €91,4 εκατ. έναντι €105,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε: «Η μείωση του κύκλου εργασιών της Μητρικής εταιρείας κατά 9,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν στον μεγαλύτερο βαθμό αναμενόμενη απόρροια της μείωσης του μεριδίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση αυτή θα συνεχιστεί υποχρεωτικά και στο μέλλον με βάση τις σχετικές δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι των δανειστών.

Η ελαφρά μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου (μείωση περιθωρίου ΕΒΙΤDA κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χωρίς την εφάπαξ αρνητική επίπτωση της δαπάνης για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ) δεν θα υπήρχε και μάλιστα θα υπήρχε αύξηση εάν δεν συνεχιζόταν η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, γεγονός αρνητικό όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη για το σύνολο της εθνικής οικονομίας, καθώς και της υδροηλεκτρικής παραγωγής συνέπεια σχετικών καιρικών συνθηκών. Επιμένουμε στις προτάσεις μας προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη μέτρων στήριξης της λιγνιτικής παραγωγής που αξιοποιεί το εγχώριο καύσιμο και τον υφιστάμενο πανάκριβο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, εξοικονομώντας χρήσιμο συνάλλαγμα και παράλληλα διατηρώντας χιλιάδες θέσεις απασχόλησης.

Καταβλήθηκε τον Αύγουστο η δεύτερη δόση ύψους €198 εκατ. για την κατασκευή της Πτολεμαΐδας V, έργο που εξελίσσεται κανονικά, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο της εισπραξιμότητας και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔEΗ καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο η για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια μείωση του αντίστοιχου ποσού σε απόλυτα μεγέθη. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σύστημα διακανονισμών των 36 δόσεων, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη διακανονίσει οφειλές συνολικού ύψους πλέον του €1,1 δισ. άνω των 400.000 πελατών. Οφείλεται επίσης στην επιβράβευση της συνέπειας με έκπτωση 15% για την τακτική πληρωμή των λογαριασμών, καθώς και στη στοχευμένη προσπάθεια αποκοπών σε οφειλές με μεγάλα χρέη.

Συγχαίρουμε τους εργαζομένους του Ομίλου που με αυταπάρνηση μερικές φορές δεχόμενοι επιθέσεις συμβάλλουν στην αντιμετώπιση παρανομιών και αντικοινωνικών συμπεριφορών. Η αντιστροφή αυτής της τάσης πρέπει να παγιωθεί και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η παράταση των διακανονισμών των 36 δόσεων και οι λοιπές ρυθμίσεις για τις διάφορες κατηγορίες των οφειλετών. Εκτιμούμε ότι ο συνδυασμός των στοχευμένων αποκοπών και των διακανονισμών θα φέρουν πιο απτά αποτελέσματα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και τις αρχές του 2017.

Στο πλαίσιο αυτό, ναι μεν οι προβλέψεις το α’ εξάμηνο του 2016 είναι σχετικά αυξημένες σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2015, όμως παρατηρείται σημαντική μείωση σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2015. Υπογραμμίζεται ότι κάθε έσοδο της ΔEΗ διοχετεύεται άμεσα στην αγορά συμβάλλοντας στην εν γένει τόνωση της οικονομίας. Παρά τα προαναφερθέντα, τα προβλήματα ρευστότητας παραμένουν οξυμένα και θα επιβαρυνθούν από τις ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ και τον προσωρινό μηχανισμό ΑΔΙ καθώς και από την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης της ΔEΗ για ακύρωση της Απόφασης 285 της ΡΑΕ. Η ανάκτηση των οφειλομένων, από το 2012 έως το 2015, ποσών λόγω ΥΚΩ καθώς και η εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου είναι επιτακτική αναγκαιότητα.

Η μείωση του μεριδίου συνιστά μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία, για την οποία οφείλει να αναλάβει συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες προς δύο κατευθύνσεις.

Πρώτον: η μείωση του μεριδίου να μην αφορά μόνο τα πλέον κερδοφόρα και χαμηλού ρίσκου και δαπανών διαχείρισης τμήματα της αγοράς.

Δεύτερον: αντιστάθμιση των απωλειών με επέκταση σε άλλες αγορές και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, η ΔEΗ θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ομαλό άνοιγμα της αγοράς. Ωστόσο ο στόχος της “ισορροπημένης” απώλειας μεριδίων της αγοράς, πέραν των κατάλληλων τιμολογιακών προϊόντων απαιτεί και τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων, όπως η σύσταση και διάθεση θυγατρικής εταιρείας πελατών από όλα τα τμήματα της αγοράς για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά. Δεν παραλείπουμε να τονίσουμε ότι το ομαλό άνοιγμα της αγοράς είναι υπόθεση που υπερβαίνει τη ΔEΗ και πρέπει να αποτελεί μέριμνα των ρυθμιστικών αρχών και της Πολιτείας.

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία, η επέκταση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της ΔEΗ στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, και η υπογραφή με τη ΔΕΠΑ MoU είναι απτά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάληψης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν.

Θετική εξέλιξη αποτέλεσε η μείωση του καθαρού χρέους του Ομίλου κατά €214,6 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2015. Εξαιρετικής σημασίας, με στρατηγικές διαστάσεις, γεγονός αποτέλεσε η σύναψη MoU με την μεγάλη κινεζική εταιρεία CMEC για την σύσταση κοινής εταιρείας και επενδύσεων της τάξεως €1 δισ. για τη δεύτερη μονάδα στη Μελίτη (Φλώρινα) και την εκμετάλλευση των εκεί ορυχείων. Ο εκσυγχρονισμός του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ΑΠΕ για την οποία γίνονται εντατικές ενέργειες είναι πλήρως εναρμονισμένος με την Ευρωπαϊκή πολιτική της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά η ανάγκη για επεξεργασία, διαμόρφωση και θεσμοθέτηση εθνικού σχεδίου ενεργειακής πολιτικής προσαρμοσμένου στις ανάγκες, στα πλεονεκτήματα και τις συνθήκες της χώρας μας, πράγμα το οποίο καθίσταται εξαιρετικά επείγον λόγω και της επερχόμενης υιοθέτησης υποχρεωτικών ρυθμίσεων (energy governance) σε επίπεδο Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που νομοθετήθηκαν τους τελευταίους μήνες, και συνεπάγονται σοβαρές προκλήσεις για τη ΔEΗ, η επιχείρηση θα δράσει εξαντλώντας κάθε περιθώριο για την προστασία των συμφερόντων της, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Συγκεκριμένα:

– Επίτευξη του μέγιστου δυνατού οικονομικού οφέλους από την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ.

– Διεκδικούμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των λεγόμενων ΝΟΜΕ, πρώτον, το μη συνυπολογισμό στο μερίδιο της ΔEΗ των πελατών Υψηλής τάσης και των ευάλωτων καταναλωτών, δεύτερον, τα διατιθέμενα, μέσω των δημοπρασιών προϊόντα να έχουν διάρκεια, το πολύ ένα χρόνο και τρίτον, τον επανακαθορισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών ώστε να αντιστοιχεί πράγματι στο μεταβλητό κόστος της λιγνιτικής παραγωγής και στο σύνολο του κόστους της υδροηλεκτρικής παραγωγής.

– Επιδιώκουμε την όσο το δυνατό ταχύτερη υλοποίηση της αναδιοργάνωσης της αγοράς στα πλαίσια του Target Model, και ειδικότερα την ουσιαστική μετάβαση στο καθεστώς των διμερών συμβολαίων που θα πρέπει να συνδεθεί με τη λήξη εφαρμογής των δημοπρασιών.

– Επιδιώκουμε την κατάργηση ή τουλάχιστον τον επανακαθορισμό του προσωρινού μηχανισμού ΑΔΙ, και την καθιέρωση μόνιμου μηχανισμού αποζημίωσης ισχύος με όρους αγοράς.

Τέλος, συστηματοποιούμε, αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε την παρουσία και επικοινωνία μας με τους θεσμούς της Ε.Ε. στα πρότυπα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων».

SHARE