Γ.Ε. Δημητρίου: Έκτακτη Γ.Σ. στις 25/09

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κάλεσε τους μετόχους της την 25η Σεπτεμβρίου η Γ.Ε. Δημητρίου, με θέματα τις εγγυήσεις υπέρ δύο εταιρειών προς εξασφάλιση απαιτήσεων ομολογιούχων.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Παροχή ειδικής άδειας στην Εταιρεία κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία “DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε εκπροσωπουμένων ομολογιούχων δανειστών από ομολογιακό δάνειο μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000,00), που θα εκδώσει η “DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

2) Παροχή ειδικής άδειας στην Εταιρεία κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία “SSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε εκπροσωπουμένων ομολογιούχων δανειστών από ομολογιακό δάνειο μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00),   που θα εκδώσει η “SSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

3) Παροχή ειδικής άδειας στην Εταιρεία κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για την έγκριση των εγγυήσεων που έχει παράσχει η Εταιρεία υπέρ θυγατρικών της εταιρειών, με τις οποίες υπόκειται σε ενοποίηση.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 06.10.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17.10.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στον ίδιο χώρο.

SHARE