Βαρβαρέσος: Η ΓΣ ενέκρινε την παράταση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Βαρβαρέσος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22.06.2017, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,57% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 13.364.241 μετοχών επί συνόλου 16.383.428 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων). Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2016, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)

3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)

4. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2017 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.».

6. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής του.

Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως Τακτικός Ελεγκτής για το φορολογικό έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2017 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.»

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του προηγούμενου

Εκλέχθηκαν με ψήφους 13.364.241(100% των παρισταμένων) τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου, Νικόλαος Βελής, Ουρανία Παναγιωταλίδη, Νιόβη Αμανατίδου, Παντελής Παλαντζίδης.

8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων)

9. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου.

Εκλέχθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες.

10. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στις κ.κ. Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου και Σεσίλ Βαρβαρέσου να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.

11. Έγκριση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων), η παράταση της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι 30.06.2018.

12. Υποβολή αιτήματος υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και τρόπος χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων), η αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω θέματα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» γνωστοποιεί τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ακολούθως:

Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου – Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Βελής – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Ουρανία Παναγιωταλίδη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Παντελής Παλαντζίδης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νιόβη Αμανατίδου – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

SHARE