Αστήρ Παλάς: Οι αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης της 1ης Απριλίου

Σήμερα, 1η Απριλίου 2016 και ώρα 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Αστήρ Παλάς  στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 17 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 57.014.899 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 89,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1ο – Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 57.014.899
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 89,22%
Έγκυρα: 57.014.899
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:57.014.899(100%) Κατά:  (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
Θέμα  2ο – Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015).

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 57.014.899
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:89,22%
Έγκυρα: 57.014.899
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 57.014.899(100%) Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα 3ο –  Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017.
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία  :
1.την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 ύψους €161.718,64,
2.τη μηνιαία έκτακτη αμοιβή του κου Γριβέα ως Γεν..Διευθυντή από 1η Ιανουαρίου 2015, ύψους €3.000 ,
3. τη παράταση της σύμβασης του κου Γριβέα από το Δ.Σ. της εταιρείας μέχρι την 31.12.2018 με τους ίδιους όρους
4. την προέγκριση της ετήσιας αμοιβής αυτού ως Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας του 2017, σύμφωνα με τη σύμβαση.
5. τη μηνιαία αμοιβή του κου Δημητρίου Κοντοφάκα ο οποίος είναι πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της εταιρείας από 1η Ιουνίου 2015 ύψους €2.500 και προενέκρινε αυτήν μέχρι  την ΤΓΣ του 2017.
6. την μηνιαία αμοιβή  του κ. Στέφανου Παντζόπουλου ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, από 1η Ιουνίου 2015, ύψους €2.500 και προενέκρινε αυτήν  μέχρι την Τ.Γ.Σ. του 2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 57.014.899
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :89,22
Έγκυρα: 57.014.899
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:57.000.864 (99.975%) Κατά: 14.035 (0,025%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα   4ο –  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας “Deloitte” Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.  για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και τον καθορισμό της αμοιβής της για σύνολο του ελεγκτικού έργου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 οι οποίες περιλαμβάνουν και τη θυγατρική ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Καθώς και να προεγκρίνουν την αμοιβή της που θα καθορίσει το Δ.Σ.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :57.014.899
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :89,22%
Έγκυρα :57.014.899
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:56.999.756 (99.973%) Κατά: 15.143 (0.027%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα 5ο –  Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν  σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :57.014.899
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:89,22%
Έγκυρα:57.014.899
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 57.014.899 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα  6ο – Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 57.014.899
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 89,22%
Έγκυρα: 57.014.899
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:57.013.111(99,997%) Κατά: 1788 (0.003%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα 7ο – Ανανέωση θητείας μελών επιτροπής ελέγχου.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Στέφανο Παντζόπουλο Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Μίχαλο μέλος και Μιλτιάδη Σταθόπουλο, μέλος, για ένα έτος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :57.014.899
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :89,22%
Έγκυρα :57.014.899
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 57.014.899 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα 8ο –Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Ανακοινώθηκε στη Συνέλευση η εκλογή του κ. Δημητρίου Κοντοφάκα ως νέου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση το παραιτηθέντος κ. Πέτρου Χριστοδούλου.

Θέμα 9ο  – Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κκ. Ιωάννη Κυριακόπουλου και Γεώργιου Φράγκου, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Παύλου Μυλωνά.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :57.014.899
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :89,22%
Έγκυρα :57.014.899
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 56.999.816 (99,973%) Κατά: 14.035 (0.025%) Λευκά/Αποχή : 1048 (0.002%)

Θέμα 10ο – Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και του άρθρου 24 του Καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση με τον νέο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνηση που υιοθέτησε η εταιρεία με την από 04.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :57.014.899
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :89,22%
Έγκυρα :57.014.899
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 57.000.864 (99,975%) Κατά: 14.035 (0.025%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
Θ έ μ α 11ο – Διάφορες ανακοινώσεις.

SHARE