Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

logotitle

Αποφάσεις για επέκταση αδείας λειτουργίας, ανάκληση αδείας λειτουργίας, αλλά και επιβολή προστίμου, έλαβε το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του, στις 14 Απριλίου του 2016.

Ειδικότερα, αποφάσισε:

Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Investment Analysis ΑΕΠΕΥ προκειμένου να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες της περίπτωσης α, δ και ε της παραγράφου. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, και για τα χρηματοπιστωτικά μέσα της παραγράφου β και γ άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (μέσα χρηματαγοράς και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων).

Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2011.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Ευρωνομισματική ΑΕΕΔ, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

SHARE