Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

kefalaiagora

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 769/7.11.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρίας ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (δ.τ.: «UNITED TEXTILES S.A.»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ με έδρα στο Δήμο Λευκάδας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25, παρ. 2, του ν.3606/2007, λόγω μη ορθής ενημέρωσης πελάτη της σχετικά με επικείμενη επένδυσή του.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 6.000 στο ελληνικό υποκατάστημα της HSBC BANK Plc, για παράβαση των διατάξεων του αρ. 5 της υπ’ αριθ. 1/452/1.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του αρ. 25 του ν. 3606/2007, λόγω μη ορθής κατάταξης, ενημέρωσης και τήρησης αρχείου πελάτη της κατά την παροχή σε αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 της 2/452/1.11.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη επισήμανσης ότι λογαριασμοί της σε πιστωτικά ιδρύματα αφορούσαν κεφάλαια πελατών της.

SHARE