ΑΚΡΙΤΑΣ: Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

αρχείο λήψης (2)
Η γενική συνέλευση της Ακρίτας εξέλεξε σήμερα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία το οποίο απαρτίζεται από επτά μέλη. Παρέστησαν εμπρόθεσμα 10 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.370.600 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρίας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,774% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενώ διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2014, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2014 – 31.12.2014.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

3. Εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015. Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης ΑΜ/ΣΟΕ 13101 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης ΑΜ/ΣΟΕ 30371, αμφότεροι της εταιρίας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις του κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. και τη διάρκεια της χρήσεως 2014 και προέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2015.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία ήτοι μέχρι τις 10.05.2020 το οποίο απαρτίζεται από 7 μέλη:

Λουκία Α. Σαράντη – Εκτελεστικός Μέλος

Γεώργιος Α. Σαράντης – Εκτελεστικός Μέλος

Ιωάννης Χ. Τζίτζικας – Εκτελεστικός Μέλος

Δημήτριος Κ. Καιρίδης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικός Μέλος

Αναστάσιος Γ. Χρυσοχοΐδης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικός Μέλος

Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικός Μέλος

Σαράντης Π. Γκάγκας – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

6. Ενέκρινε της χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στου Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

7. Ενέκρινε τα όρια εξόδων ταξιδιού

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

SHARE