Υγεία: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η Εταιρεία “Υγεία” ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σημερινή συνεδρίασή, ανασυγκροτήθηκε σε 11μέλη σύνθεση και ανέβαλε την εκλογή νέων Μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Αθανάσιος Παπανικολάου Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Πολίτης- Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Καρταπάνης- Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος – Ελευθέριος Μαντζαβίνος- Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνα Ψώνη- Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Θρουβάλας- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπυρίδων Καλακώνας- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στρατής Παττακός- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Ζαχαρόπουλος- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθανάσιος Χριστόπουλος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Δαμασκόπουλος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Α. Παπανικολάου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γ. Ευστρατιάδη, και η οποία πλέον αποτελείται από τους:

Αθανάσιο Χριστόπουλο

Νικόλαο Δαμασκόπουλο

Αθανάσιο Παπανικολάου

SHARE