Υγεία: Στο 93,65% ανήλθε το ποσοστό της Hellenic Helthcare

Η Hellenic Healthcare γνωστοποίησε ότι στις 20.12.2018, απέκτησε συνολικά 15.588.093 κοινές ονομαστικές μετοχές του Υγεία έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Healthcare στο Υγεία διαμορφώθηκε σε περίπου 93,65% από περίπου 88,56% που ήταν στις 19.12.2018.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., ενεργούσα στο όνομά της αλλά και για λογαριασμό των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, CVC Capital Partners 2013 PCC, CVC MMXII Limited, CVC Portfolio Holdings Limited, CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Finance Limited, CVC Capital Partners VI Limited, Hippocrates Holdings Jersey Limited, Hellenic Healthcare S.à.r.l και ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και από κοινού με τις ανωτέρω εταιρείες, οι Οντότητες CVC), την 20η Δεκεμβρίου 2018, επήλθε μεταβολή κατά 5,66% στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα οι λοιπές Οντότητες CVC, ως αποτέλεσμα απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών της Εκδότριας από την ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ.
Κατόπιν τούτου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα κάθε μία από τις λοιπές Οντότητες CVC, διαμορφώθηκε από περίπου 87,99%, που κατείχε την 13η Δεκεμβρίου 2018, σε περίπου 93,65%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 286.331.638 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας. “

SHARE