Υγεία: Εύλογη και δίκαιη η προσφορά της Ηellenic Healthcare

Το προτεινόμενο αντάλλαγμα της Hellenic Healthcare για την απόκτηση του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Υγεία, κρίνεται εύλογο και δίκαιο, όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Υγεία σε ανακοινωσή του, σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Hellenic Healthcare.

To Δ.Σ. της εταιρείας διατύπωσε την ακόλουθη αιτιολογημένη γνώμη:

1. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα κρίνεται εύλογο και δίκαιο από χρηματοοικονομικής απόψεως καθώς βρίσκεται εντός του εύρους τιμών που προσδιορίσθηκε μεταξύ €0,64 και €0,99 ανά μετοχή, σύμφωνα με τις ακολουθηθείσες από το Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο της Εταιρείας μεθόδους αποτίμησης.

2. Σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς στόχους του Προτείνοντα, αναφορικά με την υποστήριξη και διευκόλυνση της διοίκησης της Εταιρείας στις προσπάθειές της για περαιτέρω ανάπτυξη εκσυγχρονισμό και επέκταση ώστε να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων του Ομίλου Υγεία και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο Προτείνων κατέχει την 21/12/2018 ήδη ποσοστό 93,75.% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ήδη συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 27 και 28 του Νόμου, η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

3. Ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας και στη συνέχεια τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 του Ν.3371/2005, σκοπεύοντας επίσης να μεριμνήσει για την επάρκεια χρηματοδότησης του Ομίλου Υγεία με σκοπό την επέκταση και των εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του. Συνακόλουθα εκτιμάται ότι η διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. δεν θα επηρεάσει αρνητικά στην προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.

4. Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, δεν αναμένεται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στους όρους των εργασιακών σχέσεων και το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων τόσο στην Εταιρεία όσο και στον Όμιλο.

SHARE