Το ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ στη Σταδίου ξαναζεί – Διαγωνισμός μίσθωσης από το ΕΦΚΑ

 

Προ των πυλών, ο διαγωνισμός του ΕΦΚΑ για το ξενοδοχείο Εσπέρια, επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω. Χθες, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού

Είναι ίσως το τελευταίο αναξιοποίητο γνωστό ξενοδοχειακό ακίνητο που απέμεινε στο κέντρο της Αθήνας μετά την τουριστική αναγέννηση της πόλης.

Σύμφωνα με το tornos news, οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Ο ανάδοχος, που θα αναδειχθεί από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, θα προβεί σε εκτέλεση εργασιών επισκευής και εκσυγχρονισμού του ακινήτου για τη λειτουργία του ξενοδοχείου με προδιαγραφές διεθνούς αλυσίδας 5 αστέρων, ελάχιστου ύψους 10,5 εκατ. ευρώ.

Ο χαρακτηρισμός του ποσού αυτού ως ελαχίστου σημαίνει ότι:

α. Σε περίπτωση που το ανάδοχο σχήμα εκτελέσει εργασίες κόστους μεγαλύτερου από το ποσό των 10,5 εκατ. ευρώ, δε δικαιούται ουδεμία αποζημίωση ή μείωση του μηνιαίου μισθώματος ένεκα του λόγου αυτού.

β. Σε περίπτωση που το ανάδοχο σχήμα εκτελέσει εργασίες κόστους μικρότερου από το ποσό των 10,5 εκατ. ευρώ (και υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδείξει επαρκώς ότι δεν απαιτείται να καταβληθεί το ποσό αυτό), η διαφορά του ποσού που τελικά θα καταβάλλει σε σχέση με το ποσό των 10,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί ως επιπλέον μίσθωμα (σε σχέση με το μηνιαίο μίσθωμα που θα έχει προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό) σε 12 μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης.

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο θα αποτελέσει βάση για την διεξαγωγή της πλειοδοσίας του διαγωνισμού θα είναι το ποσό των 54.210 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο του ακινήτου και τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Επιπλέον, θα καταβάλλεται ετήσιο μεταβλητό μίσθωμα, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 1,2% επί του συνολικού ετήσιου τζίρου του αναδόχου (πλέον πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης), εφόσον αυτός υπερβαίνει τα 6 εκατ. σε ένα οικονομικό έτος. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, αλλά είναι όρος υποχρεωτικά αποδεκτός από τους συμμετέχοντες.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει τον κινητό εξοπλισμό που υπάρχει σήμερα στο ξενοδοχείο, αυτός θα διατεθεί με ευθύνη και ενέργειες του αναδόχου για κοινωφελείς σκοπούς σε φορείς της αλληλέγγυας οικονομίας που θα το αιτηθούν, χωρίς να δικαιούται για αυτό κάποια αποζημίωση.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και ανάδοχος θα αναδειχθεί το σχήμα που θα προσφέρει το υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα. Ο χρόνος εκμίσθωσης του ακινήτου καθορίζεται σε 30 έτη, με δικαίωμα παράτασης για 10 ακόμα έτη με συμφωνία των δύο μερών.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ύψους ενός μηνιαίου μισθώματος, δηλαδή 54.210 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα ισούται με 2 ετήσια μισθώματα (όπως αυτό καθοριστεί με την πλειοδοσία), δηλαδή θα είναι κατ΄ ελάχιστο 1.301.040 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος (δηλαδή της ανακαίνισης του ακινήτου) θα είναι ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών θα εκτελέσει την επίβλεψη του έργου ως προς τη διεκπεραίωση των εργασιών, την παραλαβή και τον έλεγχο του κόστους επισκευής του ανωτέρω ακινήτου, για την εφαρμογή του ελαχίστου ύψους του επενδυτικού προγράμματος των 10,5 εκατ. ευρώ.

Η αναβάθμιση του ξενοδοχείου, για τη διασφάλιση του τελικού αποτελέσματος προς όφελος του ΕΦΚΑ, θα υλοποιηθεί υποχρεωτικά σε συνεργασία του αναδόχου με διαχειριστή έργου (project manager) με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο, η οποία θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης παροχής σχετικών υπηρεσιών σε τουλάχιστον 2 projects σε διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων.

SHARE