Τιτάν: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 12/7/2018 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 500 προνομιούχων ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 15,59, συνολικής αξίας ευρώ 7.792,35, σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 1.6.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

SHARE