Tο ΧΑ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με ΛΑΓΗΕ

Ο «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) και ο «Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών» (ATHEXGROUP), προχώρησαν σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2017, σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΛΑΓΗΕ σύμφωνα με το Ν. 4425/2016, με σκοπό την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αναφορικά με:

I. Τη δημιουργία από κοινού νέας εταιρίας για την ανάληψη της ευθύνης Εκκαθάρισης, Διαχείρισης Κινδύνου και Διακανονισμού των Αγορών, ως Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος βάσει του Ν.4425/2016.

II. Τη δημιουργία από κοινού νέας εταιρίας υποστήριξης του ΛΑΓΗΕ σε πληροφοριακές υποδομές και τεχνογνωσία, για την διαχείριση και λειτουργία από τον ΛΑΓΗΕ των αγορών βάσει του Ν.4425/2016.

III. Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας του όλου σχήματος, προς όφελος των συμμετεχόντων στην αγορά και των τελικών καταναλωτών.

IV. Τη διερεύνηση πιθανών αναγκαίων νομοθετικών ή ρυθμιστικών αλλαγών και παρεμβάσεων που θα ήταν χρήσιμες σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο στάδιο για την άρση τυχόν δυσλειτουργιών και περιορισμών στη λειτουργία των αγορών.

V. Την επίτευξη συνεργιών και συνεργασιών τόσο με τους θεσμικούς παράγοντες της Ελληνικής Αγοράς όσο και με τους λοιπούς συμμετέχοντες, όπως ενδεικτικά Παραγωγούς, Προμηθευτές/Εμπόρους, Διαπραγματευτές και Πιστωτικά Ιδρύματα.

VI. Την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με την σύζευξη της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις αντίστοιχες αγορές των υπολοίπων κρατών της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και γειτονικών κρατών που δεν ανήκουν στην ΕΕ.

VII. Την προετοιμασία για παροχή συναφών υπηρεσιών τόσο σε άλλους Φορείς όσο και για την ολοκλήρωση συναφών Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Αγορών και Προϊόντων.

Η Αγορά Ενέργειας – Στόχοι

Το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο (N. 4001/2011, Ν. 4336/2015 και Ν.4425/2016) και οι προβλέψεις των Ενωσιακών Κανονισμών (ΕΕ) (713/2009, 714/2009, 715/2009, 1227/2011, 648/2012) και των Οδηγιών (ΕΕ) (2009/72 και 2009/73) αναφορικά με την προσαρμογή της εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού στις απαιτήσεις του «Ευρωπαϊκού Μοντέλου-Στόχου (EU Target Model)» διαμορφώνουν ένα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα δράσεων προς την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την υποχρέωση για την ομαλή και αποδοτική προσαρμογή της εγχώριας αγοράς στις απαιτήσεις του Μοντέλου-Στόχου.

Στο παραπάνω πλαίσιο οι δύο εταιρίες θεωρούν ότι μία τέτοια συμφωνία θα αποτελέσει την αφετηρία μιας πετυχημένης και μακροχρόνιας συνεργασίας επιδιώκοντας:

1) την άμεση και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τον Ν.4425/2016, πάντα υπό το πλαίσιο της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και της αναγκαίας συμμόρφωσης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προς την προαναφερόμενη Ενωσιακή νομοθεσία,

2) την από κοινού αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και τεχνογνωσίας επιτυγχάνοντας έτσι τη δυνατότητα για ανταγωνιστική τιμολόγηση των υπηρεσιών,

3) την ανάδειξη των θετικών αποτελεσμάτων από τη λειτουργία μίας νέας οργανωμένης αγοράς σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στον ενεργειακό τομέα, στην εθνική οικονομία και στις συνεργασίες στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Οι Εταιρίες

Ο «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ), είναι δημόσια εταιρία με στελεχικό δυναμικό υψηλής τεχνογνωσίας που λειτουργεί ως:

1) Διαχειριστής Αγοράς Ενέργειας (NEMO) έχοντας αναλάβει τόσο με βάση το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό την υποχρέωση για την υλοποίηση, λειτουργία, υποστήριξη και ανάπτυξη της Ελληνικής Αγοράς Ενέργειας στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Αγοράς, ενώ στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 1227/2011 (REMIT) έχει πιστοποιηθεί από τον ACER ως «Εγγεγραμμένος Μηχανισμός Αναφοράς» (Registered Reporting Mechanism-RRM).

2) Φορέας Έκδοσης και Διαχειριστής Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ένωση φορέων έκδοσης (Association of Issuing Bodies/AIB) ενεργώντας συγχρόνως και ως Διαχειριστής του Μίγματος Καυσίμου κάθε Προμηθευτή.

3) Εκπλειστηριαστής (Auctioneer) εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κράτος για τα Δικαιώματα Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου στις δημοπρασίες που πραγματοποιούνται στη μεταβατική κοινή πλατφόρμα πλειστηριασμών του EEX (Commodity Exchange στο Leipzig της Γερμανίας).

Ο Όμιλος ATHEX GROUP, που αποτελείται από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX)», το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD)» και την «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών (ATHEX Clear)» διαθέτει τεχνογνωσία, υποδομές και τις απαιτούμενες άδειες αναφορικά με:

1) την οργάνωση και λειτουργία χρηματιστηριακών αγορών,
2) την εκκαθάριση συναλλαγών σε κινητές αξίες & παράγωγα προϊόντα, αποτελώντας έναν από τους δεκαεφτά (17) αδειοδοτημένους, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 648/2012 (EMIR), Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους στην Ευρώπη που παρέχει ήδη υπηρεσίες εκκαθάρισης:

όλων των αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ) – της Αγοράς Αξιών, της Αγοράς Παραγώγων και της «Εναλλακτικής Αγοράς – ΕΝ.Α.»,
• της Αγοράς Παραγώγων του Ρουμάνικου χρηματιστηρίου SIBEX

3) την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόσβασης στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και με σημεία πρόσβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο και στη Ρουμανία (Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών)

4) την παροχή υπηρεσιών στη χρηματοοικονομική κοινότητα (ΕΠΕΥ, Τράπεζες) και λειτουργούς αγορών (Κύπρος, Ρουμανία) καθώς και σε τρίτους, σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), λειτουργώντας και συνεχώς επενδύοντας σε υψηλής ποιότητας τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες (κέντρα δεδομένων, ανάπτυξη εφαρμογών κ.α.).

SHARE