Tι πρέπει να ξέρουν οι μέτοχοι για την αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank

Η 2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank ενέκρινε στις 16.04.2013 με πλειοψηφία 98,41%  το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της τραπέζης ύψους €4,6 δις. Έτσι, η Alpha Bank ξεκινάει πρώτη τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος, με την έγκριση του Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Μαΐου.

Σημειώνεται ότι, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας το οποίο έλαβε εξουσιοδότηση προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η τιμή διάθεσης είναι ίση με ή κατώτερη εκ των : α) το 50% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ημερών διαπραγμάτευσης, και, β) την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την τελευταία συνεδρίαση. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Alpha Bank κατά τις τελευταίες 50 ημέρες διαπραγμάτευσης πριν της ανακοίνωσης των όρων είναι €1.00, τότε η τιμή διάθεσης θα είναι στα €0,50.

Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα, και αν υποθέσουμε την πλήρη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, θα εκδοθούν για τους ιδιώτες μετόχους 914,2 εκατ. νέες μετοχές  προς €0.50 (δηλαδή €457.1 εκατ./€0,5), που συνεπάγεται αναλογία νέων προς παλιές μετοχές 1.7x. Έτσι, ένας μέτοχος που κατέχει σήμερα 100 μετοχές, θα χρειαστεί να πάρει 171,1 μετοχές ώστε να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή να μην γίνει diluted, ή αλλιώς να επενδύσει συνολικά €85.5 (171 μετοχές x €0,5).

Η Alpha Bank αξιοποιεί τη θετική καθαρή της θέση άνω των €2 δις καθώς και το γεγονός ότι διαθέτει τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες . Οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επωφεληθούν όχι μόνο της καθαρής θέσης αλλά και των συνεργιών που θα προκύψουν με την Εμπορική Τράπεζα (οι οποίες εκτιμώνται άνω των €250 εκατ. ετησίως). Λόγω της πλεονεκτικής κεφαλαιακής θέσης της Τραπέζης και των κινήτρων συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ανακεφαλαιοποίηση, καθίσταται εφικτή η διενέργεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με όρους ελκυστικούς για τους ιδιώτες επενδυτές.

Mετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης η Alpha Bank θα διαθέτει δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (CT1) περίπου 8 δις και θα είναι η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εκ των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα, διαθέτοντας επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα για κάλυψη μελλοντικών κινδύνων.

Ως εκ τούτου, η Alpha βγαίνει αποφασιστικά να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών με έκδοση κοινών μετοχών, με τους ιδιώτες να καλούνται να καλύψουν έως το 10% του συνόλου, δηλαδή €457 εκατ., ενώ στην περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης μπορεί να διατεθούν επιπλέον μετοχές αξίας €93 εκατ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα προτίμησης (Rights) αφορούν μόνο το 10% της αύξησης και όχι το σύνολο της κεφαλαιακής ενίσχυσης των €4,6 δις. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι καλούνται να καταβάλουν για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή 86c (€457,1 εκατ. / 534 εκατ. που είναι ο αριθμός των υφιστάμενων μετοχών), έναντι €8,6 ανά μετοχή που θα ίσχυε για να καλυφθεί το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών (€4,6 δις). Το τίμημα ανά μετοχή, είναι λοιπόν χαμηλό και δημιουργούνται συνθήκες περιορισμένης προσφοράς δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα, η κάλυψη της αύξησης να θεωρείται δεδομένη.

Επιπλέον, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα προτίμησης της αύξησης κεφαλαίου, λαμβάνουν δωρεάν τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants), τους οποίους εκδίδει το ΤΧΣ για τις μετοχές που θα κατέχει. Λόγω του περιορισμού της αύξησης στο 10% (12% αν γίνει η ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές), εξασφαλίζεται η μέγιστη αναλογία ενός warrant σε 9 μετοχές του ΤΧΣ (η αντιστοιχία γίνεται 7,31 μετοχές του ΤΧΣ εφόσον πραγματοποιηθεί η ιδιωτική τοποθέτηση για επιπλέον 2%).

Ο μέτοχος δηλαδή για κάθε μετοχή που αγοράζει αποκτά δωρεάν το δικαίωμα αγοράς εννέα μετοχών της Τραπέζης που κατέχει το ΤΧΣ σε προκαθορισμένη τιμή. Εάν στο διάστημα μέχρι της ενάσκησης του δικαιώματος αυτού η τιμή της μετοχής έχει ανέβει, η απόδοση της αρχικής μετοχής που αγόρασε θα έχει πολλαπλασιασθεί. Για παράδειγμα, επενδυτής που συμμετέχει στην αύξηση μπορεί να προβεί στην άσκηση του warrant και να αποκτήσει επιπλέον 9 μετοχές από το ΤΧΣ στην τιμή διάθεσης. Πρακτικά, η νέα του θέση είναι 10 μετοχές και αν η μετοχή έχει ανέβει εν τω μεταξύ 10% σε σχέση με την τιμή διάθεσης, το συνολικό του κέρδος γίνεται 10 επί 10%, δηλαδή 100%, διπλασιάζοντας την επένδυσή του. Με άλλα λόγια, μέσω των warrants δίνεται η δυνατότητα στον μέτοχο να αποκτήσει υπεραξία που αντιστοιχεί σε 10 μετοχές έχοντας όμως επενδύσει μόνο σε μία.

Η αξία των warrants που αντιστοιχούν σε 9 μετοχές του ΤΧΣ υπολογίζεται σε σχεδόν μία φορά την τιμή διάθεσης μίας νέας μετοχής. Αποτιμήσεις που κυκλοφορούν στα desks του Λονδίνου ανεβάζουν την τιμή του warrant (που δίνει 9 μετοχές) από 40c έως 1,20€. Μάλιστα, καθώς τα warrants θα εισαχθούν στο Χ.Α. άμεσα προς διαπραγμάτευση, οι επενδυτές θα μπορούν να εισπράξουν την αξία τους με μια απλή χρηματιστηριακή πώληση. Εάν διατηρήσουν τα warrants θα έχουν τη δυνατότητα να καρπωθούν το σύνολο του οφέλους με την εξάσκησή τους, πολλαπλασιάζοντας την αξία της αρχικής επένδυσης (βλέπε το ακόλουθο παράδειγμα).

Σημειώνεται ότι τα warrants μπορούν να ασκηθούν εντός πενταετίας και το ΤΧΣ δε μπορεί να διαθέσει τις μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση για 3 χρόνια.

Κωστόπουλος: Πρόσκληση συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου

Πρόσκληση σε όλους τους μετόχους της Alpha Bank να συμμετάσχουν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της, απηύθυνε ο πρόεδρος της τράπεζας Γιάννης Κωστόπουλος, σε παρέμβασή του στη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης, επισημαίνοντας ότι τούτη συνιστά «κλειδί» όχι μόνο για την τράπεζα αλλά και για το τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του.

«Να λάβετε όλοι μέρος, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είναι κλειδί όχι μόνο για την Alpha αλλά και για το σύνολο του κλάδου. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας», τόνισε.

Η Γενική Συνέλευση της τράπεζας ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Στη Γ.Σ. παραβρέθηκαν μέτοχοι που κατείχαν το 29% των μετοχών οι οποίοι και ενέκριναν την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,57 δισ. ευρώ.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για να καθορίσει τους όρους της αύξησης.

Ακολουθεί η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης και μετά η περίοδος άσκησης μέσα στον Μάιο.

Τα στελέχη της τράπεζας εμφανίζονται σίγουροι ότι η Alpha θα καταφέρει να καλύψει το 10% της συμμετοχής στην ΑΜΚ από ιδιώτες και εκτιμούν ότι θα συγκεντρωθούν 550 εκατ. ευρώ.

Τα 457,1 θα προέλθουν από κοινές μετοχές με δικαίωμα προτίμησης για τους παλαιούς μετόχους και τα υπόλοιπα 92,9 εκατ. ευρώ από νέες μετοχές επί των οποίων οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν δικαιώματα προαίρεσης.

Σε κάθε warrant θα αντιστοιχεί μία κοινή μετοχή.

Η γενική συνέλευση έδωσε και την έγκρισή της στο ενδεχόμενο reverse split, εφόσον κριθεί απαραίτητο, σε εύρος από 2/1 έως 10/1.

Ενδιαφέρον για την ΑΜΚ απο Glass Lewis & CO και ISS

Ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και την στιγμή που υπάρχει αυξημένη κινητικότητα από τους ξένους επενδυτές, έχοντας αναθερμανθεί το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα, δύο μεγάλοι συμβουλευτικοί οίκοι του εξωτερικού προτείνουν την ψήφιση υπέρ της αύξησης κεφαλαίου της Alpha Bank.

Οι οίκοι Glass Lewis & Co και ISS (θυγατρική της MSCI) βασίζουν τη φήμη τους στην ανεξαρτησία τους και στην αντικειμενικότητα των αναλύσεων και προτάσεων που παρέχουν στους θεσμικούς επενδυτές. Αντιπροσωπεύουν δε, θεσμικά κεφάλαια τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. που υπερβαίνουν τα $15 τρις.

Στις αναφορές τους για την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Alpha Bank τάσσονται υπέρ όλων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της τραπέζης και αναλύουν τα οφέλη της αύξησης για τους μετόχους της. Ο οίκος Glass Lewis, ο οποίος καλύπτει κυρίως Αμερικάνους επενδυτές, σημειώνει στην αναφορά του ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία και δεδομένης της ανάγκης για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κρίνεται σκόπιμη η στήριξη των μέτρων ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος.Ειδικότερα, για την αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank υποστηρίζει ότι «η δυνητικήμείωση του ποσοστού του κοινού μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της τραπέζης (dilution) κρίνεται λογική».Ο οίκος ISS,που απευθύνεται σε Ευρωπαίους επενδυτές, προχωράει ένα βήμα παραπέρα και αναφέρει ότι«πιστεύουμε ότι το θέμα του dilutionμετριάζεται με τηνπαροχήδωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants), καθώς με την ενάσκησή τους ο μέτοχος μπορεί να επαναγοράσει τις μετοχές που θα κατέχει το ΤΧΣ».Με άλλα λόγια ο μέτοχος της AlphaBankσυμμετέχει έως το 10% της αύξησηςκεφαλαίου και μπορεί μέσω των warrantsνα αποκτήσει το υπόλοιπο 90% που θα κατέχει το ΤΧΣ στην επόμενη πενταετία, με προκαθορισμένους όρους και εφόσον κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του.Επιπλέον επισημαίνονταιοι συνέπειες για τους μετόχους εάν δεν επιτευχθεί το απαιτούμενο 10% από τον ιδιωτικό τομέα για να παραμείνει η Τράπεζα ιδιωτική, και ως εκ τούτου, συμπεραίνει ότιτο συμφέρον των μετόχων έγκειται στην στήριξη των θεμάτων της ατζέντας της Γενικής Συνέλευσης και συνεπώς, η έγκρισή τους θεωρείται εξασφαλισμένη.

Η 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank έχει προγραμματιστεί για τις 16 Απριλίου και αναμένεται να δώσει την έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας σύμφωνα με τους όρους της ατζέντας.

 

 

 

SHARE