Στις 16 Μαΐου η τακτική γενική συνέλευση της Aegean

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/05/2018, καλεί τους μετόχους της η Aegean για την, μεταξύ άλλων, έγκριση διανομής κερδών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του KN 2190/1920.

– Έγκριση διανομής κερδών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
– Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
– Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
– Προσαρμογή άρθρου 2 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
– Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 και τον Ν. 4403/2016 – τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 1 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
– Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.
– Ορισμός νέων μελών Επιτροπής Έλεγχου κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
– Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών μελών του – Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

SHARE