Σαράντης: Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη» για το 2017

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την χρήση 2017 που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή σύμφωνα με το α. 65 ν. 4174/2013, εξεδόθη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

SHARE