Πλαστικά Θράκης: Καθαρά κέρδη 9μήνου 8,65 εκατ. ευρώ

Αυξημένα καθαρά κέρδη και πωλήσεις στο εννεάμηνο 2018 για τον όμιλο Πλαστικά Θράκης.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν σε ποσοστό 2,1% φτάνοντας τα 8,65 εκατ. ευρώ.

Αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 1,5%, αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 2,6% αλλά και συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους η οποία οφείλεται κυρίως στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των πρώτων υλών.

 Ο αντίκτυπος αυτός ήταν ακόμα πιο έντονος στη θυγατρική της Σκωτίας όπου λόγω του BREXIT, η ισοτιμία Ευρώ/Στερλίνας οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή των πρώτων υλών, την οποία δεν ήταν δυνατόν να μετακυλίσει στις τιμές πώλησης.

Αντίθετα, οι  θετικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κυρίως από την άνοδο του δολαρίου έναντι του ευρώ είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με το εννεάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση καθαρών κερδών και τζίρου στο 9μηνο

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2018 ανήλθε σε 148,8 εκ. ευρώ σε σχέση με 137,5 εκ. στις 31.12.2017 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 75,5 εκ. σε σχέση με 57,8 εκ. ευρώ στις 31.12.2017. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,51 σε σχέση με 0,42 στις 31.12.2017.

SHARE