Νίκας: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης – Στην κατηγορία Επιτήρησης οι μετοχές

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 1η Οκτωβρίου 2018, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”
H αναστολή είχε ζητηθεί κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης (δ), της παραγράφου 2, του άρθρου 23, του ν.3556/2007, καθώς ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη σε επανακατάρτιση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1. – 30.06.2018, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε «Σύμφωνη Γνώμη με Θέμα Έμφασης».
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

SHARE