Νεώριον: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για ναυπηγεία Ελευσίνας

Να συνεχιστούν οι απαιτούμενες προσπάθειες για την απρόσκοπτη λειτουργία της θυγατρικής “Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.” και για τη μεταβίβαση της έτερης θυγατρικής “Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Α.Ε.” αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νεώριον.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” που έλαβε χώρα την 14η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. με ποσοστό απαρτίας 67,82% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δεκαπέντε (15) και κατόπιν ενημέρωσης για την πορεία λειτουργίας των δύο θυγατρικών εταιριών του Ομίλου, αποφασίστηκε ομοφώνως να συνεχιστούν οι απαιτούμενες προσπάθειες για την απρόσκοπτη λειτουργία της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου με την επωνυμία “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ” και για τη μεταβίβαση της έτερης θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου με την επωνυμία “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ”.

SHARE