Μινωικές Γραμμές: Δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση 2017

Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018 ανακοίνωσε η εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν προβλέπεται να διανεμηθεί μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2017.

Το οικονομικό ημερολόγιο έχει ως εξής:

– Ημερομηνία Δημοσίευσης της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης 2017 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.minoan.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018.

 – Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018.

Δεν προβλέπεται να διανεμηθεί μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2017.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

SHARE