Κερατέα: Νεκρός σε ρεματιά ο ένας αγνοούμενος της κακοκαιρίας

¸ñåõíá ðñáãìáôïðïéåßôáé ãéá ôïí åíôïðéóìü äýï áãíïïýìåíùí, çëéêßáò 64 êáé 67 åôþí, áðü åèåëïíôÝò, Üíäñåò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò êáé ôçò ÅéäéêÞò ÌïíÜäáò Áíôéìåôþðéóçò Êáôáóôñïöþí, ìÝóá óå ñÝìá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÏâñéïêÜóôñïõ ÊåñáôÝáò, ÊõñéáêÞ 6 Éáíïõáñßïõ 2019. Ôï ÓÜââáôï 5 Éáíïõáñßïõ 2018, ëüãù ôçò êáêïêáéñßáò «Óïößá», áõôïêßíçôï ôï ïðïßï åêôéìÜôáé ïôé ðáñáóýñèçêå áðü ïñìçôéêÜ íåñÜ, åíôïðßóôçêå óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÏâñéïêÜóôñïõ ÊåñáôÝáò, áíáóýñèçêå íåêñÞ ç 66÷ñïíç êáé áãíïïýíôáé ïé äõï óõíåðéâáßíïíôåò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Νεκρός βρέθηκε ο ένας από τους δύο άνδρες που αγνοούνταν στην Κερατέα από την Παρασκευή.

Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε ρεματιά, στην περιοχή Ελαιοχώρι της Κερατέας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον άλλο αγνοούμενο. Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα του Σαββάτου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν φύγει οι τρεις άνθρωποι και στο πίσω κάθισμα βρέθηκε νεκρή η γυναίκα που ήταν μαζί τους.

Την Παρασκευή, το ανδρόγυνο και ο γείτονάς τους είχαν ξεκινήσει με το αυτοκίνητο για να πάνε σε λαϊκή αγορά. Ομως, από τότε χάθηκαν τα ίχνη τους. Οπως όλα δείχνουν το όχημα βγήκε από την πορεία του και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα σε ρέμα στην Κερατέα – Δύο αγνοούμενοι

SHARE