Ακρίτας: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ από την έκτακτη γενική συνέλευση

Tην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ακρίτας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2018.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης:

* Κάθε MIA (01) προνομιούχος άνευ ψήφου μετοχή που θα εκδοθεί λόγω της αύξησης με καταβολή μετρητών θα παρέχει το δικαίωμα μετατροπής σε ΜΙΑ (01) κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,- € εκάστη.
* Κάθε ΜΙΑ (01) προνομιούχος άνευ ψήφου μετοχή που θα εκδοθεί λόγω της αύξησης με την κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας θα παρέχει το δικαίωμα μετατροπής σε ΜΙΑ (01) κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,- € εκάστη.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωσή της η ΓΣ:
1. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού:
α) την καταβολή μετρητών ποσού 12.793.000,00€ με ιδιωτική τοποθέτηση και με την έκδοση 12.793.000 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας  ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές  ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ € εκάστη, και
β) με κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας ποσού 6.601.000,00€, πλέον τόκων συνολικού ποσού 196.000€, που καταλογίστηκαν και αντιστοιχούν στη χρονική περίοδο από 30/4/2018 – 30/09/2018, με την έκδοση  6.797.000 προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές.
Κάθε MIA (01) προνομιούχος άνευ ψήφου μετοχή που θα εκδοθεί λόγω της αύξησης με καταβολή μετρητών θα παρέχει το δικαίωμα μετατροπής σε ΜΙΑ (01) κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,- € εκάστη.
Το δικαίωμα μετατροπής τους μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Κάθε ΜΙΑ (01) προνομιούχος άνευ ψήφου μετοχή που θα εκδοθεί λόγω της αύξησης με την κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας θα παρέχει το δικαίωμα μετατροπής σε ΜΙΑ (01) κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,- € εκάστη.
Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Το προνόμιο των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών που εκδόθηκαν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, έναντι των κοινών μετοχών, συνίσταται σε προνομιακή συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης.
Το προνόμιο των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών που εκδόθηκαν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, έναντι των κοινών μετοχών, συνίσταται μόνο στην καταβολή ετήσιας απόδοσης που θα υπολογίζεται με βάση 0,75% επί της ονομαστικής τους αξίας, εφόσον αποφασισθεί η διανομή μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία.
Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ως ακολούθως:

-για ποσό 12.793.000,00 € υπέρ της εταιρίας ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ με καταβολή μετρητών  και
-για ποσό 6.601.000,00€, πλέον τόκων συνολικού ποσού 196.000,00 €, υπέρ των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

SHARE