Εurobank: Ανάγκη για ταχύτερο ρυθμό αύξησης παραγωγικότητας εργασίας

Για την ανάγκη ταχύτερου ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας κάνει λόγο η Eurobank στην εβδομαδιαία οικονομική ανάλυση «Επτά ημέρες Οικονομία».
Ως γνωστόν το 2ο τρίμηνο 2018 αποτέλεσε το 6ο στη σειρά με θετικό ρυθμό μεγέθυνσης για την ελληνική οικονομία σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση, σημειώνει η Eurobank.
Πιο συγκεκριμένα από την αρχή του 1ου τριμήνου 2017 μέχρι και το τέλος του 2ου τριμήνου 2018 (2017Q1-2018Q2) ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα, ήτοι η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,6%.
Ποια ήταν η αντίστοιχη μακροοικονομική επίδοση των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28);
Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, την περίοδο 2017Q1-2018Q2 ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ-28 και την Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,3%, δηλαδή κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) υψηλότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ρυθμό διεύρυνσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Στις επί μέρους οικονομίες της ΕΕ-28 τα στοιχεία είχαν ως εξής: Ιρλανδία 7,6% (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ), Μάλτα 6,3%, Ρουμανία 5,9%, Πολωνία 4,8%, Σλοβενία 4,6%, Λετονία 4,6%, Εσθονία 4,4%, Ουγγαρία 4,2%, Κύπρος 3,9%, Τσεχία 3,9%, Λιθουανία 3,9%, Σλοβακία 3,6%, Βουλγαρία 3,5%, Αυστρία 3,0%, Ισπανία 3,0%, Λουξεμβούργο 2,9%, Ολλανδία 2,9%, Κροατία 2,8%, Φινλανδία 2,8%, Σουηδία 2,6%, Πορτογαλία 2,5%, Γερμανία 2,1%, Γαλλία 2,0%, Βέλγιο 1,6%, Ελλάδα 1,6%, ΗΒ 1,5%, Δανία 1,5% και Ιταλία 1,4%.
Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι προαναφερθείσες αποκλίσεις ανάμεσα στον μέσο ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της Ελλάδος και των υπόλοιπων οικονομιών της ΕΕ-28;
Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα χρησιμοποιούμε ένα πλαίσιο ανάλυσης βάσει του οποίου η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατατμείται σε τρείς παράγοντες.
Αυτοί έχουν ως ακολούθως: πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας (παραγωγικότητα της εργασίας), ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο (ένταση χρησιμοποίησης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας) και αριθμός απασχολούμενων.
Προσεγγιστικά, το άθροισμα των ρυθμών μεταβολής των παραπάνω τριών μεταβλητών ισούται με τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.

Βάσει του προαναφερθέντος πλαισίου ανάλυσης, η αρνητική απόκλιση ανάμεσα στη μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ (2017Q1-2018Q2) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (ή την Ευρωζώνη) οφείλεται κατά κύριο λόγο στον παράγοντα της παραγωγικότητας της εργασίας.

SHARE