>Eurobank: Στα €74 εκατ. τα κέρδη α΄ τριμήνου

>
Καθαρά κέρδη 74 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το α΄ τρίμηνο του 2011 ο όμιλος της Eurobank, έναντι κερδών 8 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2010 και σε σχέση με κέρδη 61 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2010. Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση δημιουργήθηκε ειδικό αποθεματικό ύψους 130 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η εικόνα του ομίλου στο α΄ τρίμηνο έχει ως εξής:

* Ενίσχυση κεφαλαίων 1ης διαβάθμισης (Tier I) σε 11,9% ή κατά 130 μονάδες βάσης σε σχέση με το τέλος του 2010

* Οι καταθέσεις διατηρούνται αμετάβλητες το τελευταίο εξάμηνο, παρά τη συγκρατημένη μείωση του Α΄ τριμήνου

* Διατήρηση σταθερών των δεικτών ρευστότητας και μείωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις για τον Όμιλο στο 123%, από 127% το 2010 και για τη «Νέα Ευρώπη» στο 117%, από 131%

* Βελτίωση των καθαρών επαναλαμβανόμενων εσόδων προ προβλέψεων κατά 2% έναντι του προηγούμενου τριμήνου

* Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 3% σε ετήσια βάση και 8% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2010

* Περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού με αύξηση προβλέψεων κατά 4% σε τριμηνιαία βάση

Σημειώνεται ότι στα μεγέθη περιλαμβάνονται τα κέρδη από τη στρατηγική συνεργασία με τη Raiffeisen Bank για την Polbank EFG και ειδικό αποθεματικό για χρεόγραφα, ενώ τα μεγέθη του 2010 έχουν αναπροσαρμοστεί για λόγους συγκρισιμότητας.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Νίκος Νανόπουλος δήλωσε: «Σ’ ένα περιβάλλον εντεινόμενων και κρίσιμων προκλήσεων για την ελληνική οικονομία, το μείζον ζητούμενο παραμένει η αποκατάσταση της σταθερότητας, της εμπιστοσύνης και της προοπτικής στο εσωτερικό της χώρας και της αξιοπιστίας της διεθνώς. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την άμεση και αποφασιστική εφαρμογή ενός συνεκτικού Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος προσαρμογής, προσανατολισμένου στη ριζική αναμόρφωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις, που θα οδηγήσουν στην εμπέδωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης στρατηγικής ανάπτυξης.

Το πρώτο τρίμηνο του 2011, ο Όμιλός μας, χάρη στην εμπιστοσύνη των πελατών μας και τις προσπάθειες των εργαζομένων μας, επέδειξε ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα στην αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων.

Θωρακίζουμε περαιτέρω τον ισολογισμό μας και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά όλους τους κινδύνους. Αξιοποιώντας τη στρατηγική μας συνεργασία στην Πολωνία, βελτιώσαμε σημαντικά την κεφαλαιακή μας επάρκεια, ενώ παράλληλα δημιουργήσαμε ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη μελλοντικών δυνητικών κινδύνων, επιτυγχάνοντας επίσης κερδοφορία €74 εκ. Παρά τους περιορισμούς ρευστότητας, συνεχίζουμε τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και τη στήριξη των πελατών μας, ενισχύοντας τις προσπάθειες μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενίσχυση της υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, που θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για οριστική έξοδο από την κρίση.»

Αναλυτικά τα μεγέθη

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το α΄ τρίμηνο του 2011 συνεχίστηκε η δύσκολη και επίπονη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής και εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση. Παρά τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η πίεση και η ανησυχία των αγορών παρέμεινε έντονη αναφορικά με την επιτυχία της δημοσιονομικής εξυγίανσης και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Τα spreads των ελληνικών ομολόγων και τα ασφάλιστρα κινδύνου διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τροχοπέδη στην προσπάθεια της χώρας να προσφύγει στις διεθνείς αγορές για δανεισμό, επιτείνοντας ταυτόχρονα την ανησυχία και το κλίμα αβεβαιότητας.

Στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η Eurobank EFG επιδεικνύει ανθεκτικότητα και υλοποιεί με επιτυχία τις προτεραιότητες που έχει θέσει για τη διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και ικανοποιητικής ρευστότητας, τη θωράκιση του ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και τη διατήρηση της προ προβλέψεων κερδοφορίας σε επίπεδα ικανά να απορροφήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης. Ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας συνεχίζονται για τρίτη συνεχή χρονιά, συνεισφέροντας θετικά στην προσπάθεια ενίσχυσης της προ προβλέψεων κερδοφορίας. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος των κερδών από τη στρατηγική συνεργασία με τη Raiffeisen στην Πολωνία χρησιμοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού χρεογράφων, δεδομένων των δυσχερών μακροοικονομικών συνθηκών. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αποτελεσμάτων, τα έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε €425εκ. το α΄ τρίμηνο του 2011, από €330εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2010.

Εξαιρουμένων των εκτάκτων αποτελεσμάτων ύψους €90εκ, τα καθαρά έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €335εκ, ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1εκ. από μηδέν το Δ΄ τρίμηνο του 2010.

Σε θετική τροχιά κινήθηκαν τα αποτελέσματα από τις εργασίες στο εξωτερικό και κατά το Α΄ τρίμηνο του 2011. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €13εκ., συνεισφέροντας κατά 18% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Τα οργανικά κέρδη ανήλθαν και αυτά σε €13εκ., από €7εκ. το Δ΄ τρίμηνο του 2010 και €1εκ. το Α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους, γεγονός που επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η κερδοφορία από το εξωτερικό θα ενισχυθεί σημαντικά το 2011.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η Eurobank EFG διαθέτει ισχυρή επάρκεια κεφαλαίων για να αντεπεξέλθει στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, καθώς οι σχετικοί δείκτες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας για την Polbank EFG και τη συγχώνευση με την Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ, ο δείκτης κεφαλαίων 1ης διαβάθμισης (Tier I) βελτιώθηκε κατά 130 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 11,9% το Α΄ τρίμηνο του 2011, από 10,6% στο τέλος του 2010, ενώ ο δείκτης συνολικής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12,4%. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος αναλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω οργανική ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας εντός του 2011.

Καταθέσεις & Ρευστότητα

Η συνεχιζόμενη ύφεση της οικονομίας και η στενότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά συνετέλεσαν στη μείωση των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα το Α΄ τρίμηνο του 2011. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις της Eurobank EFG μειώθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το τέλος του 2010 και διαμορφώθηκαν σε €32,1δισ. Αντιθέτως, οι καταθέσεις στη «Νέα Ευρώπη» ενισχύθηκαν κατά 2,7% ή €217εκ. στο τρίμηνο και ανήλθαν σε €8,3δισ., βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 117,4%, από 131,2% στο τέλος του 2010. Σε επίπεδο Ομίλου, παρά τη συγκρατημένη μείωση που καταγράφηκε στις συνολικές καταθέσεις κατά 2% σε τριμηνιαία βάση σε €40,4δισ., η σχέση δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 123,5%, από 126,6% το 2010.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου, ο Όμιλος μείωσε την εξάρτησή του από την ΕΚΤ κατά περίπου €1δισ., διαθέτει αποθέματα επιπρόσθετης ρευστότητας σχεδόν €5δισ., ενώ αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Χορηγήσεις

Οι χορηγήσεις προς πελάτες υποχώρησαν κατά 1,6% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €52,3δισ. στο τέλος Μαρτίου 2011, συνέπεια της περιορισμένης ζήτησης για τραπεζικό δανεισμό και της επιλεκτικής πολιτικής πιστοδοτήσεων για τη μείωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Τόσο οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις όσο και τα δάνεια προς νοικοκυριά σημείωσαν μικρή υποχώρηση κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €31,1δισ. και €21,1δισ. αντίστοιχα το Α΄ τρίμηνο του 2011.

Έσοδα από Τόκους και Προμήθειες

Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 2,2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €503εκ. το φετινό Α΄ τρίμηνο, από €515εκ. το Δ΄ τρίμηνο του 2010. Η μείωση στα έσοδα από τόκους είναι απόρροια του κόστους εγγυήσεων του Δημοσίου για την άντληση ρευστότητας της αλλαγής της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου υπέρ δανείων που περιέχουν εξασφαλίσεις αλλά έχουν χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.

Αντίστοιχη ήταν και η τάση των συνολικών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, οι οποίες μειώθηκαν κατά 6,3% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2010 και διαμορφώθηκαν σε €94εκ., από €100εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2010. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες μειώθηκαν σε €76εκ., από €87εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα προμηθειών από ασφαλιστικές και λοιπές μη τραπεζικές εργασίες ανέκαμψαν και ανήλθαν σε €18εκ., από €13εκ. το Δ΄ τρίμηνο του 2010.

Μη Οργανικά και Συνολικά Έσοδα

Τα μη οργανικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €135εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2011, από €48εκ. το Δ΄ τρίμηνο του περυσινού έτους. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται τα κέρδη από τη στρατηγική συνεργασία με τη Raiffeisen Bank International για την Polbank EFG καθώς και ειδικό αποθεματικό του χαρτοφυλακίου χρεογράφων ύψους €130εκ., το οποίο σχηματίστηκε για προληπτικούς λόγους δεδομένων των δύσκολων μακροοικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €733εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2011, από €663εκ. το Δ΄ τρίμηνο του 2010, ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων αποτελεσμάτων, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €643εκ.

Λειτουργικές Δαπάνες

Ο Όμιλος, συνεπής στη στρατηγική για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους πέτυχε τη μείωση των συνολικών δαπανών το Α΄ τρίμηνο του 2011 κατά 3,2% σε ετήσια βάση και κατά 7,8% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2010. Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και έρχεται να προστεθεί στη μείωση των δαπανών κατά 9% που έχει επιτευχθεί την τελευταία διετία. Στην Ελλάδα, η μείωση του κόστους ήταν ακόμα μεγαλύτερη το Α΄ τρίμηνο του 2011, καθώς οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν άνω του 10% έναντι του Δ΄ τριμήνου του 2010. Οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας θα συνεχιστούν και τα επόμενα τρίμηνα του τρέχοντος έτους.

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων και Ποιότητα Χαρτοφυλακίου

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε €275εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2011, από €261εκ. το Δ΄ τρίμηνο του 2010, λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, που επηρεάζει δυσμενώς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, οι βελτιούμενες συνθήκες στη «Νέα Ευρώπη» επέτρεψαν τη μείωση των προβλέψεων στο εξωτερικό κατά 3% σε τριμηνιαία βάση σε €59εκ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι συνολικές προβλέψεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €335εκ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας επηρέασε αρνητικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία αυξήθηκαν στο 9,2% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου, από 8,2% που ήταν στο τέλος του προηγούμενου έτους. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καλύπτονται κατά 50% από τις προβλέψεις που έχει λάβει ο Όμιλος. Οι προβλέψεις μαζί με τις πρόσθετες εξασφαλίσεις υπερβαίνουν σημαντικά την αξία των δανείων αυτών.

SHARE