>Eurobank: Καθαρά λειτουργικά κέρδη €76 εκατ. το α΄ εξάμηνο

>

Καθαρά λειτουργικά κέρδη €3 εκατ. το β΄ τρίμηνο και €76 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2011, έναντι €95 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2010 (ή €50 εκατ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά), ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank EFG.

Η τράπεζα κατέγραψε σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 53% σε €20 εκατ. το Β΄ τρίμηνο, ενώ την ίδια στιγμή ανακοίνωσε μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 3,4% στο τρίμηνο και 4,3% στο εξάμηνο, υπερβαίνοντας το στόχο για το 2011

Η Eurobank EFG σημειώνει ταυτόχρονα ότι, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, θα συμμετάσχει στην εθελοντική ανταλλαγή κρατικών ομολόγων, στα πλαίσια της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου, ανταλλάσσοντας ομόλογα ονομαστικής αξίας €5 δισ.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η μεσοσταθμική λογιστική απομείωση και η επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια από την εν λόγω ανταλλαγή εκτιμώνται σε 16,7% προ φόρων και €664 εκ. μετά από φόρους αντίστοιχα, και αποτυπώνονται στα αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου. Μετά την ανταλλαγή των ομολόγων, η εναπομένουσα έκθεση της τράπεζας σε ελληνικά κρατικά ομόλογα είναι σημαντικά μειωμένη και είναι κατά τι χαμηλότερη των €2 δισ.

“Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και η ελληνική οικονομία στο εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, η Eurobank EFG μαζί με την Alpha Bank αναλαμβάνουμε από κοινού μια σημαντική στρατηγική πρωτοβουλία συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Έχουμε την πεποίθηση ότι έτσι θα συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας μας μέσα από την ενίσχυση του ρόλου του τραπεζικού συστήματος ως κεντρικού πυλώνα ανάπτυξης. Η στρατηγική συμμετοχή του Κατάρ σηματοδοτεί την αξιοπιστία και τις προοπτικές της πρωτοβουλίας μας για τη δημιουργία ενός ισχυρού ιδιωτικού τραπεζικού οργανισμού με ευρύτερη περιφερειακή εμβέλεια”, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος, Νικόλαος Νανόπουλος και προσθέτει:

“Μέσα στο εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον του Β τριμήνου του 2011, ο Όμιλός μας σημείωσε οργανική κερδοφορία, με σημαντική συμβολή από τις δραστηριότητές μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που παρουσιάζουν έντονα αυξητική τάση.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής της 21ης Ιουλίου συνιστούν τη μόνη ρεαλιστική προοπτική για την έξοδο της χώρας από την κρίση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής τους αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων θεωρείται αυτονόητη, ενώ η επίπτωσή της στα αποτελέσματα του Ομίλου μας αποτυπώνεται στα αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου”.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Β΄ Τριμήνου 2011

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το Β΄ τρίμηνο του 2011. Οι αρνητικές προσδοκίες των αγορών για τη βιωσιμότητα του δημοσιονομικού χρέους της χώρας κορυφώθηκαν τους δύο τελευταίους μήνες του τριμήνου έως και την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της 21ης Ιουλίου, όπου ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη.

Σε ένα εξαιρετικά αντίξοο περιβάλλον, η Eurobank EFG διατήρησε σημαντική επάρκεια κεφαλαίων και ικανοποιητική προ προβλέψεων κερδοφορία, ενώ συνέχισε με επιτυχία τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της. Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη παρέμειναν θετικά και διαμορφώθηκαν σε €3εκ. το Β΄ τρίμηνο του έτους, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην εγχώρια οικονομία και τις αγορές. Η ικανότητα της Eurobank να δημιουργεί επαναλαμβανόμενα κέρδη αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι τα καθαρά έσοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €749εκ. στο Α΄ εξάμηνο ή €324εκ. στο Β΄ τρίμηνο, μειωμένα μόλις κατά 3,5% έναντι του Α΄ τριμήνου 2011, λόγω χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εσόδων, αλλά υποστηριζόμενα από υψηλότερα έσοδα από τόκους και μειωμένες λειτουργικές δαπάνες.

Τα αποτελέσματα από τις εργασίες στο εξωτερικό κινήθηκαν σε θετική τροχιά για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε €20εκ. το Β΄ τρίμηνο, από €13εκ. το Α΄ τρίμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κέρδη αυτά προέρχονται σχεδόν εξολοκλήρου από επαναλαμβανόμενες πηγές, γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή ποιότητά τους. Συνολικά τα κέρδη από τη «Νέα Ευρώπη» ανήλθαν σε €33εκ. στο εξάμηνο, ξεπερνώντας τα κέρδη του 2010 και επιβεβαιώνοντας το στόχο υπερδιπλασιασμού τους το 2011. Η «Νέα Ευρώπη» αποτελεί σημαντικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου και οι πρόσφατα ανακοινωθείσες στρατηγικές κινήσεις στην Πολωνία και την Τουρκία έχουν στόχο την ανακατανομή πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των υφιστάμενων διεθνών δραστηριοτήτων της Eurobank EFG σε χώρες όπου κατέχει σημαντική παρουσία.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Οι πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει ο Όμιλος για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων του έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς οι δείκτες βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) και κεφαλαίων 1ης διαβάθμισης (Tier I) βελτιώθηκαν κατά 100 μονάδες βάσης από το τέλος του 2010 σε 10% και 11,6% αντίστοιχα. Μετά την ανταλλαγή κρατικών ομολόγων στα πλαίσια της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάταξη του δημοσίου χρέους, οι δείκτες αυτοί μειώθηκαν κατά 1,5% και 1,4% αντίστοιχα. Η Τράπεζα θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κεφαλαιακής της θέσης, όπως μεταξύ άλλων, τη διάθεση πλειοψηφικού πακέτου της Eurobank Tekfen στην Τουρκία, την απομόχλευση του ισολογισμού και την υιοθέτηση της I.R.B. μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του σταθμισμένου ενεργητικού σε χώρες εκτός Ελλάδος στα πλαίσια της δρομολογούμενης συγχώνευσης.

Καταθέσεις & Ρευστότητα

Η ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος σημείωσε σημαντική επιδείνωση κατά το Β΄ τρίμηνο του 2011, εξαιτίας της περαιτέρω μείωσης των καταθέσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και της μείωσης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που δίνονται ως εγγυήσεις για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ. Οι συνολικές καταθέσεις της Eurobank EFG διαμορφώθηκαν κοντά στα €35δισ. στο τέλος του Β΄ τριμήνου, από €40,4δισ. το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Σημαντικό μέρος της μείωσης των καταθέσεων οφείλεται στη μείωση των καταθετικών διαθεσίμων του δημόσιου τομέα. Είναι ενθαρρυντικό ότι μέρος της μείωσης των ιδιωτικών καταθέσεων έχει ήδη αναστραφεί, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα διαθέτει επαρκή στοιχεία ρευστότητας και αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για τη σταδιακή μείωση της έκθεσής της από το ευρωσύστημα.

Εκτιμάται ότι η ρευστότητα τους επόμενους μήνες θα ενισχυθεί με τη διατήρηση της τάσης επιστροφής των ιδιωτικών καταθέσεων, τον επαναπατρισμό κεφαλαίων από το εξωτερικό, την εντατικοποίηση των προσπαθειών ενίσχυσης της καταθετικής βάσης στη «Νέα Ευρώπη» και με την ολοκλήρωση των στρατηγικών κινήσεων στην Πολωνία και την Τουρκία.

Χορηγήσεις

Η Eurobank EFG συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες της στη τρέχουσα δύσκολη συγκυρία και να συμβάλει στη χρηματοδότηση της οικονομίας, παρά τους περιορισμούς ρευστότητας που υπάρχουν. Στα πλαίσια μιας επιλεκτικής πολιτικής πιστοδοτήσεων για τη μείωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου, ενισχύθηκαν οι χορηγήσεις σε τομείς που υπάρχουν μεγαλύτερες εξασφαλίσεις. Ειδικότερα, τα υπόλοιπα χορηγήσεων προς επιχειρήσεις ενισχύθηκαν κατά €305εκ., τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά €419εκ., ενώ τα καταναλωτικά δάνεια υποχώρησαν κατά €217εκ. σε τριμηνιαία βάση. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €408εκ. στο τρίμηνο και ανήλθαν σε €52,7δισ. στο τέλος Ιουνίου.

Έσοδα από Τόκους και Προμήθειες

Θετικά κινήθηκαν τα καθαρά έσοδα από τόκους το Β΄ τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,3% έναντι του προηγούμενου τριμήνου σε €515εκ. Η βελτίωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στην ανατιμολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και στην αύξηση του Euribor.

Αντιθέτως, τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες σημείωσαν κάμψη και υποχώρησαν κατά 8,8% σε €86εκ. το Β΄ τρίμηνο, συνέπεια της μείωσης των προμηθειών από δάνεια, ασφαλιστικές εργασίες και δευτερευόντως λόγω χαμηλότερων εσόδων από τις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες μειώθηκαν κατά 5,4% σε €72εκ., ενώ εκείνα από μη τραπεζικές και λοιπές εργασίες υποχώρησαν κατά 22,9% σε €14εκ. Τα βασικά οργανικά έσοδα, ήτοι τα έσοδα από τόκους και προμήθειες, κατέγραψαν μικρή άνοδο κατά 0,6% και ανήλθαν σε €601εκ., από €597εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2011.

Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Έσοδα

Η Eurobank EFG έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια συνέπεια στην επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων από τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων αξιών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στις διεθνείς αγορές, τα έσοδα από χρηματοοικονομικές και λοιπές πράξεις ήταν θετικά και διαμορφώθηκαν σε €20εκ. το Β΄ τρίμηνο, σε σχέση με €45εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2011.

Τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά κέρδη του Β΄ τριμήνου έναντι του Α΄ τριμήνου συνετέλεσαν στην περιορισμένη μείωση των συνολικών λειτουργικών εσόδων κατά 3,4% σε τριμηνιαία βάση σε €621εκ.

Λειτουργικές Δαπάνες

Ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε με επιτυχία και κατά το Β΄ τρίμηνο του 2011, καθώς οι συνολικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 3,4% στο τρίμηνο και κατά 4,3% στο Α΄ εξάμηνο, ξεπερνώντας το στόχο του 4% για το 2011. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Eurobank έχει μειώσει τις συνολικές της δαπάνες κατά 9% μέσα στην τελευταία διετία, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επίδοση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Καθαρά Έσοδα προ Προβλέψεων

Τα καθαρά έσοδα προ προβλέψεων, ήτοι τα συνολικά έσοδα μείον τις δαπάνες, διαμορφώθηκαν σε €324εκ. το Β΄ τρίμηνο, χαμηλότερα κατά 3,5% από τα αντίστοιχα έσοδα του Α΄ τριμήνου, κυρίως λόγω χαμηλότερων κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις. Λαμβανομένων υπόψη των εκτάκτων αποτελεσμάτων ύψους €90εκ. του Α΄ τριμήνου, τα καθαρά έσοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €749εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2011, επιτρέποντας την απορρόφηση των αρνητικών συγκυριών.

Ποιότητα Χαρτοφυλακίου και Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, συνέπεια της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, επιδρά αρνητικά στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (μ.ε.δ.) ανήλθαν στο 10,1% του συνολικού χαρτοφυλακίου, από 9,2% το Α΄ τρίμηνο του 2011. Παρά την αύξηση των μ.ε.δ. ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν χαμηλότερα κατά 7,5% το Β΄ τρίμηνο σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο, εξέλιξη που είναι ενθαρρυντική. Παράλληλα, η αλλαγή της σύνθεσης των μ.ε.δ. υπέρ δανείων που εμπεριέχουν μεγαλύτερες εξασφαλίσεις επέτρεψε τη λήψη χαμηλότερων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω δεδομένων, οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €320εκ. το Β΄ τρίμηνο του έτους, από €335εκ. το προηγούμενο φετινό τρίμηνο.

SHARE