>Eurobank: Καθαρά κέρδη 89 εκατ. ευρώ το 9μηνο

>

Καθαρά κέρδη 89 εκατ. ευρώ εμφανίζει ο όμιλος Eurobank στο εννεάμηνο προ προβλέψεων για τίτλους ελληνικού δημοσίου και έκτακτης εισφοράς φόρου. Συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω στοιχείων, η τράπεζα εμφανίζει ζημιές 566 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 89 εκατ. ευρώ (-575 εκατ. ευρώ μετά το PSI), έναντι 60 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2010.

«Στην εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία που διανύει σήμερα η χώρα μας, εθνική στρατηγική επιλογή πρέπει να είναι η
διασφάλιση του ευρωπαϊκού της προσανατολισμού. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται απόλυτη δέσμευση και συνέπεια στην τήρηση των στόχων του Προγράμματος Σταθεροποίησης,

ώστε να αξιοποιήσουμε την τελευταία ευκαιρία που μας παρέχει η στήριξη των εταίρων μας μέσα από το πλαίσιο των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου.

Μέσα σε συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς, το Γ’ τρίμηνο του 2011, ο Όμιλός μας πέτυχε να διατηρήσει ισχυρά προ
προβλέψεων έσοδα σε επίπεδα ικανά να διασφαλίσουν μια έστω και οριακά θετική οργανική κερδοφορία. Σημαντική θετική συμβολή στα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν οι δραστηριότητες στη Νέα Ευρώπη. Παράλληλα, συνεχίζουμε με θετικά αποτελέσματα την προσπάθεια περαιτέρω εξορθολογισμού του λειτουργικού μας κόστους και, παρά το αρνητικό περιβάλλον, έχουμε επιτύχει τη σταθεροποίηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση. Αξιοποιώντας τις διαθέσιμες δυνατότητες άντλησης ρευστότητας συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να διαχειριστούν με τις μικρότερες συνέπειες τις δυσκολίες της συγκυρίας.

Η πρόσφατη έγκριση του Σχεδίου Συγχώνευσης της Eurobank EFG με την Alpha Bank, από τους μετόχους των δύο τραπεζών, ανοίγει το δρόμο για μια μεγάλη αλλαγή στον τραπεζικό χάρτη της χώρας. Δημιουργούμε ένα πολύ μεγάλο ελληνικό ιδιωτικό τραπεζικό οργανισμό και μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Alpha Eurobank, κεφαλαιακά ισχυρή, με αυξημένη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα θα εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην κοινωνία, θα παρέχει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες στους πελάτες της, θα δημιουργεί αξία για τους μετόχους της και θα προσφέρει διευρυμένες προοπτικές στο προσωπικό της. Η νέα τράπεζα αξιοποιώντας σημαντικές συνέργειες, θα ενισχύσει τις δυνατότητές της, και θα είναι σε θέση να παίξει ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας να εξέλθει από την κρίση.»

Ανάλυση αποτελεσμάτων γ΄ Τριμήνου 2011

Παρά τις δυσμενείς και αβέβαιες συνθήκες που εξακολούθησαν να επικρατούν στην ελληνική οικονομία και τις διεθνείς αγορές, η Eurobank EFG βελτίωσε τις λειτουργικές της επιδόσεις και κατέγραψε κερδοφόρο αποτέλεσμα το Γ΄ τρίμηνο του 2011. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο, από 3 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2011. Συνολικά στο εννεάμηνο του 2011 τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €89εκ., ή -€575εκ. μετά το PSI της 21ης Ιουλίου 2011, από €60εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στη θετική αυτή εξέλιξη σημαντικό ρόλο έπαιξε τόσο η ενίσχυση των εσόδων κατά 2,1% όσο και ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση. Κατά συνέπεια, τα καθαρά έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 7,0% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €346εκ., από €324εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα από τις εργασίες στο εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα θετικά για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 16 εκατ. ευρώ Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κέρδη από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε €50εκ. στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους και ήταν υπερδιπλάσια έναντι των κερδών του περυσινού εννεαμήνου ύψους 19 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη από το εξωτερικό είναι υψηλής ποιότητας, καθώς προέρχονται κατά κύριο βαθμό από επαναλαμβανόμενες πηγές, με μικρή συνεισφορά των μη οργανικών εσόδων στο τελικό αποτέλεσμα. Όπως έχει τονιστεί και στο παρελθόν, η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης της νέας τράπεζας που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση, διότι θα αποτελέσει σημαντική πηγή μελλοντικής κερδοφορίας, κυρίως μέσα από την ανάπτυξη των εργασιών, την πραγματοποίηση σημαντικών συνεργιών και την αξιοποίηση της ηγετικής θέσης της νέας τράπεζας σε σημαντικές τοπικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank EFG διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα το γ΄τρίμηνο του 2011. Λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης από τo πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων της 21ης Ιουλίου, ο δείκτης κεφαλαίων 1ης διαβάθμισης Tier I διαμορφώθηκε σε 10% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 10,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Μαζί με την ανακοίνωση της συγχώνευσης της Eurobank EFG με την Alpha Bank ανακοινώθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 3,9 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες για την οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ύψους 1,25 δισ. και άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω υποχρεωτικά μετατρέψιμων τίτλων που θα καλυφθούν από την Paramount. Το σχέδιο αυτό έχει αρχίσει να υλοποιείται και θα επικαιροποιηθεί όταν αποσαφηνιστούν πλήρως οι όροι και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του νέου προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI+) και οι επιπτώσεις από την άσκηση της Blackrock. Αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο οι κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν να καλυφθούν μέσω της άντλησης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα η νέα τράπεζα διαθέτει ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας που προκύπτει από τη σημαντική δυνατότητα να δημιουργεί ετησίως περίπου 3 δισ. ευρώ καθαρά έσοδα προ προβλέψεων συμπεριλαμβανομένων και των συνεργειών της συγχώνευσης.

SHARE