Eurobank: Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την αύξηση κεφαλαίου

Σε αύξηση κεφαλαίου 2,863 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Eurobank, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το πρωί του Σαββάτου η γενική συνέλευση των μετόχων της.

Τη Δευτέρα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αναμένεται να καθορίσει την ελάχιστη τιμή διάθεσης, ενώ εκτιμάται ότι η αύξηση θα ολοκληρωθεί μέσα στον Μάιο. Η ελάχιστη τιμή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 0,30 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της τράπεζας θα πραγματοποιήσει επαφές με επενδυτές σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του εξωτερικού τις ερχόμενες δύο εβδομάδες, ενώ η διαδικασία του book building θα διαρκέσει από τις 26 έως τις 30 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Eurobank, κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. το ΤΧΣ γνωστοποίησε την απόφασή του να ψηφίσει την πρόταση του δ.σ. της τράπεζας περί κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης, και  σύµφωνα προς τη σχετική σύσταση της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το συνολικό ποσό της  αύξησης να ανέλθει στο ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίστηκαν  από την ΤτΕ, δηλαδή συνολικά σε 2.864 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν τούτου, η σημερινή Γ.Σ. ενέκρινε τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων 2.864.000.000,10 ευρώ (στο οποίο ποσό περιλαµβάνεται και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) µε την καταβολή µετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την  κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των κοινών µετόχων της,  συµπεριλαµβανοµένου του ΤΧΣ και του µοναδικού προνοµιούχου µετόχου της, δηλ. του ελληνικού ∆ηµοσίου, και την έκδοση µέχρι 9.546.666.667 Νέων Μετοχών, ήτοι νέων  άυλων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία.

Τα  αντληθησόµενα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν για την αύξηση των Βασικών Ιδίων  Κεφαλαίων της τράπεζας, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία 109/8.4.2014 απόφαση της  Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Η Τιµή ∆ιάθεσης, η οποία δεν θα µπορεί να είναι κατώτερη της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων κοινών µετοχών της Τράπεζας, ήτοι 0,30 ευρώ ανά µετοχή, και της ελάχιστης  τιµής που θα ορίσει το Γενικό Συµβούλιο του ΤΧΣ σύµφωνα µε το Ν. 3864/2010, να  κινηθεί εντός εύρους τιµών, το οποίο θα ανακοινώσει το δ.σ. πριν από την έναρξη της Συνδυασµένης Προσφοράς (όπως ορίζεται στην Έκθεση του ∆.Σ.), ανάλογα µε την  περίπτωση, κατόπιν διαβούλευσης µε τους Συντονιστές της ∆ιεθνούς Προσφοράς (όπως ορίζονται στην Έκθεση του ∆.Σ.) και το Συντονιστή της ∆ηµόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται στην Έκθεση του ∆.Σ.), ανάλογα µε την περίπτωση, αφού έχει προηγηθεί σχετική διαδικασία pre-marketing. Η τελική Τιµή ∆ιάθεσης εντός του ανακοινωθέντος εύρους να διαµορφωθεί και δηµοσιοποιηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις  εφαρµοστέες διατάξεις και να είναι κοινή για όλους τους συµµετέχοντες στην Αύξηση.

3. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν ως εξής:

(α) Μέσω της ∆ιεθνούς Προσφοράς, ήτοι διά ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή µέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δηµόσια προσφορά κατά την έννοια της Οδηγίας  2003/71/ΕΚ, όπως ισχύει) εκτός Ελλάδος σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύει) και σε έτερους «ειδικούς θεσµικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) που εκπληρώνουν ορισµένα κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού  επένδυσης για την απόκτηση Νέων Μετοχών, σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρµοστέων διατάξεων της 2 νοµοθεσίας των Η.Π.Α., στους οποίους επενδυτές δύναται να συµπεριλαµβάνονται ένας ή περισσότεροι ειδικοί θεσµικοί επενδυτές ή/και σύµπραξη ή συµπράξεις ειδικών θεσµικών επενδυτών (cornerstone investors). Η ∆ιεθνής Προσφορά να διενεργηθεί µέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) την οποία θα διοργανώσουν, συντονίσουν και υλοποιήσουν οι Γενικοί Συντονιστές της ∆ιεθνούς Προσφοράς (joint global coordinators)(όπως ορίζονται στην Έκθεση του ∆.Σ.) σε συνεργασία µε διεθνείς συνδιαχειριστές (joint bookrunners) και την Τράπεζα.

(β) Εκτός εάν άλλως αποφασίσει το δ.σ. κατά την εύλογη κρίση του λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις κρατούσες συνθήκες, το ευµετάβλητο των αγορών και την ταχεία ολοκλήρωση της Αύξησης, µέσω της ∆ηµόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται στην Έκθεση του ∆.Σ.) στην Ελλάδα, στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν τόσο ιδιώτες επενδυτές όσοι και «ειδικοί και λοιποί επενδυτές», όπως ορίζονται στην απόφαση 2/460/10.1.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνδυασµό µε τον Ν. 3401/2005. Η διοργάνωση και υλοποίηση της ∆ηµόσιας  Προσφοράς να ανατεθεί σε σχήµα ηµεδαπών εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε επικεφαλής και υπό το συντονισµό της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε συνεργασία µε την τράπεζα.

Ο αριθµός των Νέων Μετοχών προς διάθεση σε κάθε τµήµα της Συνδυασµένης Προσφοράς να προσδιοριστεί από το δ.σ., ενώ σε  περίπτωση µερικής κάλυψης οποιουδήποτε τµήµατος της Συνδυασµένης Προσφοράς, οι αδιάθετες Νέες Μετοχές να µεταφερθούν προς διάθεση στο τµήµα ή στα τµήµατα της  Συνδυασµένης Προσφοράς µε τη µεγαλύτερη ζήτηση.

 

 

SHARE