Εντολή Αχτσιόγλου στον ΕΦΚΑ να ψάξει για την αναπηρία του Φλώρου της Energa

ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ìå èÝìá ôçí ðáñïõóßáóç ôñéþí óçìáíôéêþí ðñïãñáììÜôùí êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò áðü ôçí õðïõñãü Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò, ¸öç Á÷ôóéüãëïõ êáé ôçí áíáðëçñþôñéá Õðïõñãü Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò, Èåáíþ Öùôßïõ, ôçí ÐÝìðôç 21 Äåêåìâñßïõ 2017. Ôá ðñïãñÜììáôá áöïñïýí óôçí áðïúäñõìáôïðïßçóç ôùí áôüìùí ìå áíáðçñßá ðïõ öéëïîåíïýíôáé óôï ðáñÜñôçìá ÁÌÅÁ Ëå÷áéíþí ôïõ ÊÝíôñïõ ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò êáé óôá ðáñáñôÞìáôá ÁÌÅÁ ôïõ ÊÝíôñïõ ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò ÁôôéêÞò, óôçí õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò "ÓôÝãáóç êáé Åñãáóßá ãéá ôïõò Üóôåãïõò" êáèþò êáé ôçí åöáñìïãÞ "Äéåñìçíåßáò åî áðïóôÜóåùò ãéá êùöïýò êáé âáñÞêïïõò". (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

H υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, έδωσε εντολή στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ να διενεργήσει άμεσα όλες τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να ελεγχθεί η απόφαση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που προσδιόρισε το ποσοστό αναπηρίας καταδικασθέντος για την υπόθεση της Energa, o οποίος αποφυλακίστηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.

«Η ορθότητα της συγκεκριμένης απόφασης για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας θα ελεγχθεί εξονυχιστικά από τον ΕΦΚΑ και τα αρμόδια όργανά του» διαμηνύει το υπουργείο Εργασίας.

«Σε περίπτωση που η απόφαση δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης, το Υπουργείο Εργασίας θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του και όλα τα μέσα για την αναθεώρησή της.»

» Στο πλαίσιο αυτό θα διαταχθεί άμεσα σχετική Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθεί κάθε πτυχή της εν λόγω υπόθεσης» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

SHARE